Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, δείτε που μπορείτε να τα καταθέσετε και αν υποστηρίζεται ηλεκτρονική υποβολή.

Για οποιαδήποτε

 • δήλωση στο Ληξιαρχείο
 • έκδοση Ληξιαρχικής πράξης
 • ενέργεια στο Δημοτολόγιο
 • έκδοση πιστοποιητικού από το Δημοτολόγιο

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση από τον/την ενδιαφερόμενο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου υγείας ή άδειας οδήγησης). Τα παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται από το Δημόσιο αναζητούνται αυτεπάγγελτα.

Το πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης χορηγείται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε Οικογενειακή Μερίδα του Δημοτολογίου του Δήμου μετά από έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρίτου προσώπου

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτολογίου

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019603

Εναλλακτικά

 • Αίτηση σε ΚΕΠ
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)

H Δήλωση του γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου του τόπου τέλεσης του γεγονότος. Υπόχρεοι προς δήλωση είναι ο ένας εκ των δυο συζύγων ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ο γάμος πρέπει να δηλωθεί εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσής του. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας επιβάλλεται πρόστιμο από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στην δήλωση του τελέσαντος τον γάμο, πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής τόπος και η ημερομηνία τέλεσής του, οι ακριβείς ημερομηνίες και τόποι γέννησης των συζύγων, οι ιθαγένειες, οι αριθμοί Δημοτολογίου, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., οι βαθμοί γάμου καθώς και οι συνταξιοδοτικοί φορείς ασφάλισης και τα επαγγέλματά τους. 

Στην περίπτωση δε αλλοδαπών, στην ως άνω δήλωση πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά τα ονόματα και επώνυμά τους, όπως επίσης τα ονόματα και επώνυμα των γονέων τους, που φέρουν την στιγμή που τελέστηκε ο γάμος, με ελληνικούς και σε παρένθεση με λατινικούς χαρακτήρες.

Βαπτιστικά ονόματα αλλοδαπών, που δεν έχουν αναγνωριστεί από την χώρα τους και δεν αναγράφονται στα διαβατήριά τους, δεν πρέπει να προστίθενται ως δεύτερο συνθετικό του ονόματός τους στην δήλωση τέλεσης γάμου. 

Το γνήσιο της υπογραφής των θρησκευτικών λειτουργών πρέπει να θεωρείται από τις οικείες τους Εκκλησιαστικές Αρχές.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Δήλωση του τελέσαντος τον γάμο, η οποία έχει εκδοθεί κατά την τέλεση είτε από τον θρησκευτικό λειτουργό αν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο είτε από τον Δήμο αν πρόκειται για πολιτικό γάμο.
 • Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, εκτός εάν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω δήλωση. 
 • Ταυτότητες ή Διαβατήριο με άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς). Σε περίπτωση κατόχου ροζ κάρτας (αίτησης πολιτικού ασύλου) χρειάζεται και η βεβαίωση κατάθεσης διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου έγκυρου εγγράφου που πιστοποιεί ταυτότητα, από το αστυνομικό τμήμα αλλοδαπών που εξέδωσε την αίτηση ασύλου.

Υπεύθυνο Γραφείο 

Ληξιαρχείο Μοσχάτου

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019603

Ληξιαρχείο Ταύρου

Διεύθυνση: Πειραιώς & Επταλόφου, Ταύρος

Τηλέφωνο: 2132036216

H Δήλωση του Συμφώνου Συμβίωσης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των συμβαλλομένων, όπως αναγράφεται στο Σύμφωνο.

Στην περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν κοινή κατοικία, τότε δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας του δηλούντος συμβαλλομένου.

Υπόχρεοι προς δήλωση είναι ο ένας εκ των δυο συμβαλλομένων.

Στο Σύμφωνο Συμβίωσης, πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής τόπος και η ημερομηνία σύνταξής του, οι ακριβείς ημερομηνίες και τόποι γέννησης των συζύγων, οι ιθαγένειες, οι αριθμοί Δημοτολογίου, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., οικογενειακή κατάσταση, καθώς και οι συνταξιοδοτικοί φορείς ασφάλισης και τα επαγγέλματά τους. 

Στην περίπτωση δε αλλοδαπών, στο Σύμφωνο Συμβίωσης πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά τα ονόματα και επώνυμά τους, όπως επίσης τα ονόματα και επώνυμα των γονέων τους, που φέρουν την στιγμή που καταρτίστηκε το εν λόγω Σύμφωνο, με ελληνικούς και σε παρένθεση με λατινικούς χαρακτήρες.

Βαπτιστικά ονόματα αλλοδαπών, που δεν έχουν αναγνωριστεί από την χώρα τους και δεν αναγράφονται στα διαβατήριά τους, δεν πρέπει να προστίθενται ως δεύτερο συνθετικό του ονόματός τους στο Σύμφωνο Συμβίωσης

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)
 • Υπεύθυνη Δήλωση και από τα δύο μέλη για το βαθμό συμφώνου
 • Το Σύμφωνο Συμβίωσης που κατήρτισε ο Συμβολαιογράφος.
 • Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, η οποία να περιλαμβάνεται στο Σύμφωνο. 
 • Ταυτότητες ή Διαβατήριο με άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς). Σε περίπτωση κατόχου ροζ κάρτας (αίτησης πολιτικού ασύλου) χρειάζεται και η βεβαίωση κατάθεσης διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου έγκυρου εγγράφου που πιστοποιεί ταυτότητα, στο αστυνομικό τμήμα αλλοδαπών που εξέδωσε την αίτηση ασύλου.

Υπεύθυνο Γραφείο 

Ληξιαρχείο Μοσχάτου

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019603

Ληξιαρχείο Ταύρου

Διεύθυνση: Πειραιώς & Επταλόφου, Ταύρος

Τηλέφωνο: 2132036216

Για την έκδοση πιστοποιητικού γέννησης με φυσική παρουσία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατηρίο ή βιβλιάριο ασθενείας ή δίπλωμα οδήγησης

Για την παραλαβή από α) από γονέα ενήλικου τέκνου και β) τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Γραφείο Έκδοσης:

Ληξιαρχείο Μοσχάτου

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019603

Ληξιαρχείο Ταύρου

Διεύθυνση: Πειραιώς & Επταλόφου, Ταύρος

Τηλέφωνο: 2132036216

Εναλλακτικά:

 • Γραφείο ΚΕΠ
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)

Τα πιστοποιητικά ιθαγένειας χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε οικογενειακή μερίδα του  Δημοτολόγιου του Δήμου μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρίτου προσώπου

Γραφείο Έκδοσης:

Ληξιαρχείο Μοσχάτου

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019603

Ληξιαρχείο Ταύρου

Διεύθυνση: Πειραιώς & Επταλόφου, Ταύρος

Τηλέφωνο: 2132036216

Εναλλακτικά:

 • Γραφείο ΚΕΠ
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Επικυρωμένη εξουσιοδότηση (ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα) αν πρόκειται να χορηγηθεί σε τρίτο άτομο.
 • Αναγραφή του ονόματος  στην αίτηση αν πρόκειται για ανήλικο άτομο.

Γραφείο Έκδοσης:

Δημοτολόγιο

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019610

Εναλλακτικά:

 • Ηλεκτρονική αίτηση εδώ
 • Γραφείο ΚΕΠ


Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών έχουν:

α) Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος.

β) Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη (Δημοσιευμένη). 

γ) Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.

δ) Ο έχων έννομο συμφέρον με εντολή εισαγγελέα (εφόσον έχει εκδοθεί).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου (Η αίτηση για όλες τις ενέργειες συμπληρώνεται στην Υπηρεσία ή στα ΚΕΠ)
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του αιτούντος
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις δυο πολιτών με προτυπωμένο κείμενο για τους πλησιέστερους συγγενείς του θανόντος ένας εκ των οποίων μπορεί να είναι συγγενής  απαιτούνται μόνο στις περιπτώσεις: α) Όταν υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντα στο Δημοτολόγιο του Δήμου, αλλά δεν υφίσταται καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντα, δηλαδή από την έρευνα που έχει διενεργηθεί δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό, ή β) Για άνδρα αποβιώσαντα, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου ούτε σε άλλο δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας παρά μόνο είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου.

Γραφείο Έκδοσης:

Ληξιαρχείο Μοσχάτου

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019603

Ληξιαρχείο Ταύρου

Διεύθυνση: Πειραιώς & Επταλόφου, Ταύρος

Τηλέφωνο: 2132036216

Η Δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης εντός 10 ημερών από τη γέννηση όπως προβλέπεται από το νόμο.

Μετά το διάστημα των 10 ημερών επιβάλλεται πρόστιμο, με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση γέννησης είναι οι γονείς, ο γιατρός, και οποιοσδήποτε άλλος που παρευρέθηκε στον τοκετό.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (Συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Δήλωση Γέννησης
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για έγγαμους ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για άγαμη μητέρα
 • Ταυτότητες ή Διαβατήρια Γονέων
 • Ταυτότητα Μαίας από το σύλλογο Μαιευτών
 • Αν πρόκειται για αλλοδαπούς: επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου ή του Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης των γονέων και άδειες παραμονής.

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Ληξιαρχείο Μοσχάτου

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019603

Ληξιαρχείο Ταύρου

Διεύθυνση: Πειραιώς & Επταλόφου, Ταύρος

Τηλέφωνο: 2132036216

Κάθε βάπτιση που γίνεται στα όρια του Δήμου, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου.

Η δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου Γέννησης ή στον τόπο βάπτισης όπου συντάσσεται έκθεση βάπτισης από τον εκεί Ληξίαρχο, ο οποίος στέλνει τη βάπτιση στον τόπο γέννησης.

Η βάπτιση δηλώνεται και από τους δύο γονείς ώστε να έχει θέση ονοματοδοσίας, με τη βεβαίωση του ιερέα για την τέλεση του μυστηρίου και την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας των δηλούντων γονέων.

Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο στη δήλωση βάπτισης η οποία γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Η δήλωση τέλεσης βάφτισης
 • Πρόσφατη ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου
 • Αστυνομική ταυτότητα 

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Ληξιαρχείο Μοσχάτου

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019603

Ληξιαρχείο Ταύρου

Διεύθυνση: Πειραιώς & Επταλόφου, Ταύρος

Τηλέφωνο: 2132036216

«Δήλωση στον τόπο κατοικίας των θετών γονέων»

Υπόχρεοι προς δήλωση υιοθεσίας είναι οι θετοί γονείς ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τους θετούς γονείς.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Δικαστική Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή Απόφαση Αλλοδαπής Δικαστικής Αρχής με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά που συνοδεύεται με Δεδικασμένο από Ελληνικό δικαστήριο 
 • Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της πόλης που εκδόθηκε η Δικαστική Απόφαση
 • Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας 
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του/των γονέα/ων (Αν οι γονείς δεν έχουν κοινή Οικ.Μερίδα θα πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και για τους δύο γονείς)
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (αν έχει γεννηθεί στην ημεδαπή) ή Πιστοποιητικό Γέννησης (αν έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή με την απαραίτητη σφραγίδα που αποδεικνύει τη γνησιότητα του εγγράφου) του τέκνου 

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Ληξιαρχείο Μοσχάτου

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019603

Ληξιαρχείο Ταύρου

Διεύθυνση: Πειραιώς & Επταλόφου, Ταύρος

Τηλέφωνο: 2132036216

Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχουν ο καθένας από τους συζύγους ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η προθεσμία δήλωσης είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία που έγινε αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, επιβάλλεται πρόστιμο με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Θεωρημένο αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο)
 • Έκθεση επίδοσης ή παραίτηση από ένδικα μέσα
 • Πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων
 • Διαζευκτήριο (μόνο όταν ο γάμος είναι θρησκευτικός)
 • Αστυνομική ταυτότητα

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Ληξιαρχείο Μοσχάτου

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019603

Ληξιαρχείο Ταύρου

Διεύθυνση: Πειραιώς & Επταλόφου, Ταύρος

Τηλέφωνο: 2132036216

Η δήλωση της λύσης του συμφώνου συμβίωσης γίνεται από έναν εκ των δύο συμβαλλομένων.

Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται (ανεξάρτητα αν πρόκειται για σύμφωνο συμβίωσης που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3719/2008 ή του Ν.4356/2015), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4356/2015.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Αστυνομικές Ταυτότητες των συμβαλλομένων

και επιπλέον, αν πρόκειται:

 • για συναινετική λύση, προσκόμιση συμβολαιογραφικού εγγράφου λύσης συμφώνου συμβίωσης.
 • για μονομερή λύση, προσκόμιση συμβολαιογραφικής δήλωσης, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση.
 • αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών, προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γάμου. 

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Ληξιαρχείο Μοσχάτου

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019603

Ληξιαρχείο Ταύρου

Διεύθυνση: Πειραιώς & Επταλόφου, Ταύρος

Τηλέφωνο: 2132036216

Ο Θάνατος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού, μέσα σε 24 ώρες από το γεγονός.

Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, καθένας που παρευρισκόταν στο θάνατο ή το γραφείο κηδειών, αφού προσκομίσουν την έγγραφη πιστοποίηση θανάτου του ιατρού που πιστοποιεί τον θάνατο και την ταυτότητα του θανόντος (η οποία παραδίδεται στο Ληξιαρχείο) ή υπεύθυνη δήλωση απώλεια της.

Ο θάνατος πρέπει να δηλωθεί πριν γίνει η ταφή.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμλρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του Θανόντος
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος
 • Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή δήλωση απώλειας υπογεγραμμένη από τον δηλούντα
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντα
 • Έγγραφο που να αποδεικνύει τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ
 • Ιατροδικαστικό Πιστοποιητικό προς διενέργεια αποτέφρωσης

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Ληξιαρχείο Μοσχάτου

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019603

Ληξιαρχείο Ταύρου

Διεύθυνση: Πειραιώς & Επταλόφου, Ταύρος

Τηλέφωνο: 2132036216

Η δήλωση ονόματος γίνεται από τους δύο γονείς ή από τον ένα γονέα με εξουσιοδότηση του άλλου (στην θα αναφέρεται το όνομα του παιδιού και θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής) στο Ληξιαρχείο τυ τόπου γέννησης του παιδιούή στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων. Η πρόσδοση κύριου ονόματος είναι αμετάκλητη.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου
 • Αστυνομικές ταυτότητες ή διαβατήρια των γονέων

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Ληξιαρχείο Μοσχάτου

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019603

Ληξιαρχείο Ταύρου

Διεύθυνση: Πειραιώς & Επταλόφου, Ταύρος

Τηλέφωνο: 2132036216

Τα δικαιολογητικά αφορούν κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας που θέλει να αλλάξει διεύθυνση κατοικίας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου
 • Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή κινητού τηλεφώνου

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Δημοτολόγιο

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019601-3

Εναλλακτικά:

 • Ηλεκτρονική δήλωση εδώ
 • Αίτηση σε ΚΕΠ

Αφορά πολίτες εγγεγραμμένους στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Ληξιαρχική Πράξη γάμου
 • Αστυνομική Ταυτότητα

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Δημοτολόγιο

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019601-3

Αφορά πολίτες εγγεγραμμένους στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης
 • Ληξιαρχική Πράξη γάμου (ενημερωμένη ως προς την λύση του γάμου)
 • Αστυνομική Ταυτότητα

Στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών καθώς και πιστοποιητικό παραίτησης από ένδικα μέσα (τα παιδιά γράφονται με το γονέα που ασκεί την επιμέλεια).

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Δημοτολόγιο

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019601-3

Αφορά πολίτες εγγεγραμμένους στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως τέκνου 
 • Αίτηση της μητέρας (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Υπεύθυνη Δήλωση της μητέρας ότι παραμένει άγαμη.
 • Ατυνομική Ταυτότητα

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Δημοτολόγιο

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019601-3

Ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου, εφόσον συναινεί σ’ αυτό και η μητέρα και γίνεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου. 

Όσον αφορά στον προσδιορισμό του επιθέτου και της δημοτικότητας για τέκνα γεννημένα εκτός γάμου επισημαίνουμε ότι ο προσδιορισμός του επιθέτου και της δημοτικότητάς του δεν γίνεται με το συμβολαιογραφικό έγγραφο της εκούσιας αναγνώρισης, αλλά με κοινή δήλωση των γονέων τους, ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου, στον οποίο καταχωρείται η πράξη της εκούσιας αναγνώρισης και είναι κοινή για όλα τα τέκνου του εν λόγω ζευγαριού.

Το οριζόμενο επώνυμο μπορεί να είναι είτε το επώνυμο ενός από τους γονείς είτε συνδυασμός των επωνύμων τους, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα και η οριζόμενη δημοτικότητα μπορεί να είναι είτε η δημοτικότητα του πατέρα είτε της μητέρας τους. 

Εάν η εκούσια αναγνώριση δηλωθεί πέραν του ενός (1) μηνός από την σύνταξή της, τότε επιβαρύνεται με πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος και εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Εάν πρόκειται για εκούσια αναγνώριση Κυοφορούμενου τέκνου, η δήλωση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός (1) μηνός από τη γέννηση του τέκνου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβαρύνεται με πρόστιμο όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

Εάν μετά τη γέννησης του εκτός γάμου τέκνου, ακολουθήσει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ των γονέων του, επιπλέον των δικαιολογητικών προσκομίζεται και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης από τα οποία προκύπτει ο προσδιορισμός του επώνυμου τέκνου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του γονέα
 • Συμβολαιογραφικό έγγραφο της εκούσιας αναγνώρισης (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της μητέρας
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου
 • Αστυνομική Ταυτότητα γονέων

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Δημοτολόγιο

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019601-3

Εναλλακτικά:

 • Αίτηση σε ΚΕΠ

Μεταδημότευση συζύγου όταν ο ένας είναι ήδη δημότης του Δήμου μας

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης
 • Ατυνομική Ταυτότητα

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Δημοτολόγιο

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019601-3

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης
 • Ατυνομική Ταυτότητα
 • Βεβαίωση για την διετή μόνιμη κατοικία στο Δήμο μας, την οποία εκδίδει το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης αφού προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία (εκκαθαριστικό εφορίας ή δήλωση των δύο (2) τελευταίων ετών και λογαριασμός ΔΕΚΟ)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, περί κατοικίας του/της στο Δήμο μας τα τελευταία δύο τουλάχιστον (2) χρόνια
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, περί αγαμίας του/της ενδιαφερόμενου/νης

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Δημοτολόγιο

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019601-3

Επαναδημότευση ενήλικα προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης
 • Ατυνομική Ταυτότητα
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, για την επαναδημότευση του/της ενδιαφερόμενου/νης στο Δήμο

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Δημοτολόγιο

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019601-3

Χορηγείται σε πολίτες εγγεγραμμένους στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης
 • Αστυνομική Ταυτότητα

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Δημοτολόγιο

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019601-3

Χορηγείτε σε πολίτες εγγεγραμμένους στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης
 • Αστυνομική Ταυτότητα

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Δημοτολόγιο

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019601-3


Χορηγείται σε κατοίκους του Δήμου μας για κάθε νόμιμη χρήση πλην αυτής της μεταδημοτεύσεως.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου/ης
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτοαντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ (πχ ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας ή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) σε περίπτωση προστατευόμενου μέλους

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Δημοτολόγιο

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019601-3

Αφορά τις γυναίκες που έχουν τελέσει γάμο πριν το 1983 και επιθυμούν να ανακτήσουν το πατρικό τους επώνυμο (Ν. 1329/Α/18.02.1983)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση της ενδιαφερόμενης στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί ο γάμος (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Δημοτολόγιο

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019601-3

Η διόρθωση στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί το γεγονός.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.344/1976 “περί ληξιαρχικών πράξεων” και αναφορικά με την εγκύκλιο 109/2020:

 • Για την διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση
 • Για σφάλματα εκ παραδρομής τα οποία δεν αφορούν τον τόπο, ημέρα, μήνα, έτος και ώρα τέλεσης του γεγονότος, μπορεί να γίνει διόρθωση με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκη (στο οποίο εδρεύει το Ληξιαρχείο)
 • Για σφάλματα εκ παραδρομής που αφορούν τον τονισμό ή τους γραμματικούς ή φθογγολογικούς κανόνες, η διόρθωση μπορεί να γίνει από τον Ληξίαρχο

Ο Ληξίαρχος είναι αρμόδιος να υποδείξει στον/την ενδιαφερόμενο/νη ποιος τρόπος πρέπει να ακολουθηθεί

 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 • Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Αίτηση

Εκδίδονται από το Ληξιαρχείο του τόπου όπου δηλώθηκε η γέννηση, ο γάμος, το σύμφωνο συμβίωσης ή ο θάνατος αντίστοιχα. Τα Ληξιαρχικά στοιχεία δεν “μεταφέρονται” σε άλλο Ληξιαρχείο

Εναλλακτικά

 • Αίτηση σε ΚΕΠ
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.