Επιτροπές Δήμου

Εκτελεστική Επιτροπή

Αρμοδιότητες

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.

γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.

δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.

ε) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

στ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

ζ) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.

η) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

θ) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος

Οι εκάστοτε Αντιδήμαρχοι

Αποφάσεις Ελεκτικής Επιτροπής

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Εκπρόσωποι στη ΔΕΠ

Ανδρέας Ευθυμίου – Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής

Βασιλική Καραβία – Αναπληρωτής Προέδρου – Αντιδήμαρχος Παιδείας

Ανδρέας Μητσάνης εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου.

Ηλίας Μούρης  εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Ν. Σμύρνης – Καλλιθέας – Μοσχάτου, αναπληρωτής Σωτήρης Κουτσούκος.

Ελένη Βλάση (Δ/ντρια  του 3ου Γυμνασίου Μοσχάτου) αναπληρωτής Ευάγγελος Ντάνης (Δ/ντής του 2ου ΓΕΛ Μοσχάτου).

Παναγιώτα Μαστραντώνη (Διευθύντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου).

Θωμάς Πέππας εκπρόσωπος της Ένωσης  Γονέων & Κηδεμόνων  Μοσχάτου – Ταύρου, αναπληρωτής Θεόδωρος Μαραγκός.

Ανδριανή Προκόπη, εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ο Παρθενώνας», αναπληρωτής  Δημήτριος Λάμπρου εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καλλιθέας-Μοσχάτου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»  .

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Αρμοδιότητες

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων,. Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού.

Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι’ και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που δεν προταθούν 25 κατ’ ελάχιστον μέλη (χωρίς να περιλαμβάνονται οι δημότες), τότε δεν συγκροτείται η επιτροπή.  

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α’ έως θ’, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: 

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, 
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, 
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων, 
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.  

Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική, από το οποίο συνάγεται ότι για τη νόμιμη συγκρότησή της δεν είναι απαραίτητος ο ορισμός εκπροσώπων από κάθε αναφερόμενο φορέα/σύλλογο ή αναφερόμενη ένωση.

Ο Δήμος