Επιχειρήσεις

Ενημερωθείτε για όλες τις αιτήσεις που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα εντός των ορίων του Δήμου, όπως η αδειοδότηση για έναρξη ή επέκταση εμπορικής δραστηριότητας, η άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, η παράταση του ωραρίου λειτουργίας, η άδεια μουσικής και άλλα όσα αφορούν την σχέση των επιχειρήσεων και του Δήμου.

Για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει προς την υπηρεσία μας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η υπηρεσία του Δήμου αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση για την καταβολή των αναλογούντων τελών, μετά την πληρωμή των οποίων εκδίδεται η σχετική άδεια και αποστέλλεται στο περίπτερο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Άδεια εκμίσθωσης περιπτέρου. 
 • Δημοτική ενημερότητα. 
 • Ταμειακή απόδειξη με τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ. 
 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου.
 • Αναλυτική περιγραφή εξοπλισμού. 
 • 3 αντίγραφα από συντεταγμένο σκαρίφημα από ιδιώτη μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία του περιπτέρου καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του κοινόχρηστου χώρου για τον οποίο γίνεται η αίτηση και ο οποίος θα είναι εντός των δικαιούμενων ορίων βάσει κανονιστικής.

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Εσόδων Μοσχάτου

Υπεύθυνος: Τζέλλος Βασίλης

Τηλέφωνο: 2132019625

Κοραή 36, Μοσχάτο

Τμήμα Εσόδων Ταύρου

Τσιγαρίδας Αθανάσιος

2132036224

Πειραιώς και Επταλόφου

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία) από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους εφόσον έχουν νόμιμα εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.
 • Άδεια Χρήσης μουσικών οργάνων (φωτοαντίγραφο)
 • Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος (φωτοαντίγραφο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου για την «ηχοαπομονωτική ικανότητα» του καταστήματος. Αφορά άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων, που έχουν εκδοθεί μέχρι την 25/7/2012,   ή Βεβαίωση εξειδικευμένου γραφείου ή ειδικού επιστήμονα για άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων, που έχουν εκδοθεί μετά την 26-7-2012.
 • Φωτοαντίγραφο Παλαιάς Παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων (αν υπάρχει)
 • Πιστοποίηση μη οφειλής στο Δήμο (αποτελεί στοιχείο που ερευνάται από τον ίδιο τον Ο.Τ.Α.).
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019612

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Άδεια λειτουργίας καταστήματος (φωτοαντίγραφο).
 • Ταμειακή απόδειξη με τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.
 • Αναλυτική περιγραφή εξοπλισμού
 • 3 αντίγραφα από συντεταγμένο σκαρίφημα από ιδιώτη μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία του περιπτέρου καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του κοινόχρηστου χώρου για τον οποίο γίνεται η αίτηση και ο οποίος θα είναι εντός των δικαιούμενων ορίων βάσει κανονιστικής.

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Εσόδων Μοσχάτου

Υπεύθυνος: Τζέλλος Βασίλης

Τηλέφωνο: 2132019625

Κοραή 36, Μοσχάτο

Τμήμα Εσόδων Ταύρου

Τσιγαρίδας Αθανάσιος

2132036224

Πειραιώς και Επταλόφου

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.