Δρόμοι και Οχήματα

Πληροφορηθείτε για τις διαδικασίες επικοινωνίας προς το Δήμο για εγκαταλελειμμένα οχήματα, κακοτεχνίες στο δρόμο και αίτηση για επιδιόρθωσή τους, σηματοδότηση, διαδικασιών για αίτηση χώρων στάθμευσης, και άλλα θέματα σχετικά.

Η άδεια χώρου στάθμευσης παραχωρείται κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που ρυθμίζει τις παραχωρήσεις χώρων στάθμευσης στο δημοτικό οδικό δίκτυο. Προϋποθέσεις για όλες τις περιπτώσεις παραχώρησης χώρου στάθμευσης είναι:

 • Η μη ύπαρξη δεσμεύσεων από εγκεκριμένη μελέτη στάθμευσης
 • Η μη απαγόρευση στάθμευσης στις θέσεις παραχώρησης
 • Η μη ύπαρξη ιδιόκτητου χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης των οχημάτων των ενδιαφερομένων

Η θέση παραχωρείται για στάθμευση των οχημάτων σε ανάπηρους Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ε.Ε, καθώς και σε πολίτες τρίτης χώρας με νόμιμη άδεια διαμονής, κατόχους του Δελτίου Στάθμευσης Οχημάτων των ατόμων με Αναπηρίες, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 • Χορηγείται μία (1) θέση μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου.
 • Ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Δήμο για κάθε μεταβολή των υποβαλλόμενων στοιχείων δικαιολογητικών.
 • Σε περίπτωση που ο Δήμος ενημερωθεί εγγράφως από τον δικαιούχο ότι οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης έχουν εκλείψει ή ότι δεν κάνει πλέον χρήση της θέσης στάθμευσης, η παραχώρηση της αποκλειστικής θέσης στάθμευσης παύει να ισχύει και η σήμανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 • Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί αιτιολογημένα σε έλεγχο των δικαιολογητικών της παραχώρησης, μέσα σε διάστημα δύο μηνών, η Υπηρεσία θα εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης της θέσης.
 • Ο Δήμος δύναται οποτεδήποτε να προβαίνει σε έλεγχο η επανέλεγχο της παραχώρησης.
 • Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης στάθμευσης θέσης για ΑΜΕΑ, εκδίδεται «Ειδική Κάρτα Στάθμευσης », η οποία έχει ετήσια διάρκεια και ανανεώνεται με τη λήξη της.
 • Η έκδοση ή ανανέωση της κάρτας αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση και διατήρηση της Απόφασης παραχώρησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του δικαιούχου
 • Απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας, με βάση την οποία εκδόθηκε το «Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των ατόμων με Αναπηρίες».
 • Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας οχήματος ιδιοκτησίας του ενδιαφερόμενου.
 • Άδεια οδήγησης του οδηγού του οχήματος.
 • Αποδεικτικό στοιχείο (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.), από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας στο όνομα της ή του δικαιούχου.
 • Υπεύθυνη δήλωση, επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται: α) η μη ύπαρξη, έστω και κατά ποσοστό, ιδιαίτερου ιδιόκτητου ή αποκλειστικής χρήσης χώρου για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης των οικογενειακών οχημάτων β) η μη ύπαρξη παραχώρησης άλλης θέσης στάθμευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου γ) η υποχρέωση προσκόμισης ανά τριετία πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση που η ισχύς της Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής αναφέρεται ως «εφ΄ όρου ζωής» δ) οδηγός, σε περίπτωση που δεν οδηγεί ο ίδιος ο ανάπηρος, φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (το όνομα του οδηγού, ο αριθμός ταυτότητας του, η συγγένεια ή η απόφαση δικαστικής συμπαράστασης) 
 • Για την έκδοση και παραλαβή της ειδικής κάρτας στάθμευσης είναι απαραίτητη η προσκόμιση της ταυτότητας του δικαιούχου. Η ανανέωση της ειδικής κάρτας πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του δικαιούχου. Σε περίπτωση εκπροσώπου, για την έκδοση, ανανέωση και παραλαβή, απαιτείται εξουσιοδότηση, επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής.

Υπεύθυνο Γραφείο:

Γενικό Πρωτόκολλο Μοσχάτου

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019602


Γενικό Πρωτόκολλο Ταύρου

Διεύθυνση: Πειραιώς και Επταλόφου, Ταύρος

Τηλέφωνο: 2132036221

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.