Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Προμήθεια και Εγκατάσταση Καινοτόμων Πράσινων Τεχνολογιών για την Μετατροπή του Κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ. Μοσχάτου σε Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
Προμήθεια και Εγκατάσταση Καινοτόμων Πράσινων Τεχνολογιών για την Μετατροπή του Κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ. Μοσχάτου σε Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου
Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α.Α. 198934), για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου», εκτιμώμενης αξίας 1.774.193,54€ και προϋπολογισμού 2.200.000,00€
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις έργου (Δ.Ο.Π.Α.Κ.Α)
Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις έργου (Δ.Ο.Π.Α.Κ.Α)
Δημόσια διαβούλευση του τεύχους της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Υλοποίηση Δράσεων του marketplace για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου»
Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Υλοποίηση Δράσεων του marketplace για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου», της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου», συνολικού προϋπολογισμού 1.078.731,98€ συμπεριλαμβανομένου […]
Περίληψη και Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φορτωτή.
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
  • Kατηγορίες