Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ  1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο» Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν. 4765/2021, ως ισχύουν. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης […]
Προκήρυξη θέσης εργασίας μάγειρα στο κοινωνικό συσσίτιο
Η «MKO ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ως Δικαιούχος της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών  Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  Μοσχάτου-Ταύρου» με κωδικό MIS 5001790  Ανακοινώνει  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμων για διάστημα 12 μηνών. Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του ΄Εργου για την υλοποίηση του υποέργου 3 […]
Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου για το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου
Επανάληψη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου για το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου
Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου για το 6ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου
Επανάληψη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου για το 6ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου
Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς – ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. και ανεπεξέργαστων αστικών ογκωδών αποβλήτων
Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των οριών για “Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς – ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. και ανεπεξέργαστων αστικών ογκωδών αποβλήτων“
Συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
Συνοπτικός διαγωνισμός για τη “Συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου“
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα ένα (51) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου. Κατάθεση αιτήσεων: Τρίτη 10 Αυγούστου – Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 Επισυναπτόμενα Έγγραφα:
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού”
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ – ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ «ΧΑΡΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ»
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ – ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ «ΧΑΡΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ – 11:00 π.μ
  • Kατηγορίες