Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου“
Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου
Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου
Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου
Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου
Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου» προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.
Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών
Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις  των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. Τις διατάξεις […]
Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων»
Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου
Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) και του άρθρου 32Α του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.4782/2021, για το έργο: «Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών», προϋπολογισμού 116.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
  • Kατηγορίες