Αντιδήμαρχοι – Eντεταλμένοι Σύμβουλοι

Αντιδήμαρχοι

Αθανάσιος Ντερέκας

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης

α) Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης και ειδικότερα:  

Την εποπτεία των  τμημάτων:  α) αποκομιδής, β) Διαχείρισης Ανακύκλωσης και Αδρανών Υλικών, γ) Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων, δ) συντήρησης οχημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού.

β) Την τέλεση των πολιτικών γάμων

γ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

Αναπληρώνει τον Δήμαρχο στα καθήκοντά του  όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.

Βασίλειος Γρούμπας

Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικής Μέριμνας, Εξυπηρέτησης Πολίτη

α) Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα  των τμημάτων:  α) Προϋπολογισμού, Εξόδων και Εκκαθάρισης Δαπανών του τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Έκδοσης και ρύθμισης αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  γ)Ταμειακής Υπηρεσίας δ) Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών, καθώς και ε)του γραφείου οικονομικών θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου

β) Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων , για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων  των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. ε του άρθρου 203 του ν. 4555/2018.

γ)την  εποπτεία και  ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείων ΔΕ Μοσχάτου – Ταύρου.

δ) την  εποπτεία και  ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης των ΚΕΠ στις Δημοτικές Ενότητες Μοσχάτου και Ταύρου.

ε) την εποπτεία και ευθύνη των υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας του Δήμου ( πρωτόκολλο, καθαρίστριες κτιρίων,   φύλακες, κλητήρες, τηλ. κέντρο).

στ) την μέριμνα για τους κανόνες τήρησης της λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων σε συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

ζ) την τέλεση των πολιτικών γάμων

η) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

Παντελεήμων Δείξιμος

Αντιδήμαρχος, Πολιτισμού, Πολιτιστικής Πολιτικής, Ανάδειξης Αρχαιοτήτων, Πολιτιστικών Θεσμών και  εκδηλώσεων

α) Την εποπτεία και ευθύνη των τμημάτων : α) Πολιτισμού και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και β) Λειτουργικής Διαχείρισης Πολιτιστικών Υποδομών.

β)Την εποπτεία του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκδηλώσεων προγραμμάτων και δράσεων, σε συνεργασία με τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, Πνευματικό Κέντρο και Κοινωφελή Επιχείρηση.

γ) Την εποπτεία του σχεδιασμού και της υλοποίησης των ετήσιων φεστιβάλ και πολιτιστικών θεσμών και εκδηλώσεων του Δήμου.

δ) την μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπικής και εθνικής με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, σχολών διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής , γλυπτικής κ.λπ.

ε) την τέλεση των πολιτικών γάμων

στ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

Δημήτριος Ζώταλης

Αντιδήμαρχος Υγείας, Καθημερινότητας, συντονισμού δράσεων  και διαχείρισης θεμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών και επίβλεψης της Πολιτικής Προστασίας

α) Την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Υγειονομικής Πρόληψης και Επιδομάτων και εν γένει θεμάτων που άπτονται της υγείας, αναλαμβάνοντας και το συντονισμό της διαχείρισης για την covid 19.

β) Την καταγραφή και συγκέντρωση αιτημάτων πολιτών που άπτονται της βελτίωσης ποιότητας της ζωής τους, την οριζόντια επικοινωνία – συνεργασία με τους καθ΄ύλην Αντιδημάρχους που προΐστανται των αντίστοιχων υπηρεσιών, για την επίλυσή τους.

γ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

δ)  Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

Αικατερίνη Καρύδη

Αντιδήμαρχος Κοινότητας Ταύρου, Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας, Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

α) την εποπτεία και ευθύνη των τμημάτων : α) Κοινωνικής Μέριμνας Συμβουλευτικής και Ισότητας των Φύλων β) Κοινωνικών Δομών  (ΤΕΒΑ , Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο και των πάσης φύσεως εθελοντικών δομών που αναδεικνύονται) σε συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους που έχουν σχετικές αρμοδιότητες στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής.

β) την μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής πολιτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας – Προστασίας, σε συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους που έχουν σχετικές αρμοδιότητες στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής.

γ) την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Παιδείας, Βιβλιοθηκών και Δια Βίου Μάθησης για την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης που αφορούν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, καθώς και της λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

δ) την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό, όλων των πράξεων που αφορούν την αρμοδιότητα της μέριμνας και του ελέγχου της κατάστασης όλων των σχολικών κτιρίων (καταγραφή ζημιών, αξιολόγηση, προγραμματισμό).

ε) Τον συντονισμό των Σχολικών Επιτροπών και προγραμμάτων του Δήμου για την παιδεία, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών και την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

στ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

ζ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

Επιπλέον ορίζει άμισθους Αντιδημάρχους σύμφωνα με την εγκύκλιο 48/7-4-2020 τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως εξής:

Γεώργιος Φελλάς

Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Κηποτεχνίας, Παιδικών χαρών, φροντίδας αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων, και Συντονισμού των Αθλητικών δραστηριοτήτων

α) Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας  και ειδικότερα:

 των τμημάτων α) Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού  β) πρασίνου περιβάλλοντος και  ελεύθερων χώρων (παιδικές χαρές, πάρκα, πλατείες, συντριβάνια γ) Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

β) Την εποπτεία των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αναβάθμισης πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κ.λπ.).

γ) Την μέριμνα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία , λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.).

δ) Την εποπτεία και ευθύνη της εφαρμογής προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού, ερασιτεχνικού και μαθητικού αθλητισμού και την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τους καθ΄ύλην αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

ε) Τη μέριμνα ως προς την επάρκεια του αθλητικού υλικού των προγραμμάτων, των εκδηλώσεων όπως και του εξοπλισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων.

στ) Την εποπτεία και ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων και αθλητικών εκδηλώσεων τοπικής σημασίας.

ζ) Την εποπτεία και ευθύνη των διαφημίσεων στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και την εξεύρεση χορηγιών με στόχο την προώθηση των αθλητικών δραστηριοτήτων.

η) Την εποπτεία και την ευθύνη για τη συντήρηση και διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

θ) Την εποπτεία για την εφαρμογή και την τήρηση των μέτρων για την ασφάλεια, υγιεινή και προστασία της δημόσιας υγείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές , σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα.

ι) Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

κ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

Μαρία Τσέλιου

Αντιδήμαρχος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Αλλαγής

α) Την εποπτεία και την ευθύνη για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και την μέριμνα για την εφαρμογή δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου.

β) Τη μέριμνα για τη συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας με άλλους Δήμους, για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων, καθώς και για την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα σχετικά με την ποιότητα ζωής και την αστική αναβάθμιση.

γ) Την μέριμνα για την υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών του Δήμου, για την αειφόρο περιβαλλοντική και αστική ανάπτυξη της πόλης.

δ) Τη μέριμνα και την εποπτεία για τη συνεργασία των υπηρεσιών με τους αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) για την παρακολούθηση των τιμών των ατμοσφαιρικών ρύπων, για την παροχή ενημέρωσης, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως.

ε) Την παρακολούθηση του «Συμφώνου των Δημάρχων».

στ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

ζ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.


Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου (χωρίς αμοιβή), για την εποπτεία και τον συντονισμό των διαφόρων τομέων είναι οι εξής:

 1. Αγγελόπουλος Σπύρος: Εντεταλμένος σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας – Λαϊκών Αγορών – Εμποροπανηγύρεων – Ευταξίας της Πόλης.
 2. Ζώταλης Δημήτριος : Εντεταλμένος σύμβουλος Δικαιωμάτων Α.Μ.Ε.Α, καθαριότητας , περιβάλλοντος & κυκλικής οικονομίας Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου, πολιτική προστασία.
 3. Καρύδη Αικατερίνη: Εντεταλμένη σύμβουλος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FOLLOWGREEN) –   Εναλλακτικών Δράσεων
 4. Κελεσίδης Δημήτριος : Εντεταλμένος σύμβουλος Πολεοδομικών Θεμάτων – ΣΒΑΚ, ανάπλασης των Σφαγείων, και αναπτυξιακών προγραμμάτων Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε).
 5. Κοτζαμπασάκης Ευάγγελος: Εντεταλμένος σύμβουλος– Μαζικού Αθλητισμού (τμήματα Αθλητισμού Δήμου) – Σχολικών Αγώνων – Αθλητισμού ΑΜΕΑ:
 6. Κρεμμύδα Άννα: Εντεταλμένη σύμβουλος Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου – Ισότητας φύλων –  Εθελοντισμού – Θεμάτων ΛΟΑΤΚΙ – Προσφύγων – Μεταναστών:
 7. Λουκάκη-Κουτσούκου Δέσποινα: Εντεταλμένη σύμβουλος Κέντρου Πρόληψης ΣΤΑΘΜΟΣ – Διαδημοτικού Δικτύου – Υγιών Πόλεων:
 8. Μελίστας Αθανάσιος: Εντεταλμένος σύμβουλος Συμβουλίου Παραβατικότητας.
 9. Σάββας Ιωάννης: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Καθημερινότητας & ποιότητας ζωής.
 10. Σιώκας Απόστολος : Εντεταλμένος σύμβουλος λειτουργίας  Κοινωνικού Πανεπιστημίου – Διεθνών Σχέσεων Νέων Τεχνολογιών – Νεότητας, εποπτείας και συντονισμού του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
 11. Τσέλιου Μαρία: Εντεταλμένη σύμβουλος Εξοικονόμησης Ενέργειας – Προστασίας Κλιματικής Αλλαγής –Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ-ΣΕΣ)
 12. Παναγιώτης Χατζηαντωνίου: Εντεταλμένος σύμβουλος Γραφείου Ενημέρωσης Ανέργων – Επιχειρήσεων – Προγραμμάτων ΟΑΕΔ:


Ο Δήμος