Κοινωνική Μέριμνα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Έντυπο Συναίνεσης υπογεγραμμένο με γνήσιο υπογραφής από όλα τα ενήλικα μέλη
 • Φωτοτυπία ταυτότητας (όλα τα ενήλικα μέλη) του νοικοκυριού
 • Φωτοτυπία IBAN τραπεζικού λογαριασμού του ατόμου που αιτείται
 • Φωτοτυπία Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Φωτοτυπία τελευταίου Ε1 και Εκκαθαριστικού εφορίας
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)
 • Κινητό Τηλέφωνο

Επιπλέον Δικαιολογητικά ανά περίπτωση:


Αλλοδαποί

 • Άδεια παραμονής και διαβατήριο σε ισχύ, ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση ή βεβαίωση ευρωπαίου πολίτη (αν ανήκει σε αυτή την κατηγορία).

Μαθητές

 • Βεβαίωση εγγραφής από την διεύθυνση με τον κωδικό του μαθητή και τον κωδικό του σχολείου

Φοιτητές

 • Βεβαίωση φοίτησης

Κατοικία

 • Διαφορετική κατοικία: νέο ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας σε ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και λογαριασμός ΔΕΚΟ.  Συμβόλαιο που τεκμηριώνει την ιδιοκτησία και λογαριασμό ΔΕΚΟ.
 • Παραχώρηση: Να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και λογαριασμός ΔΕΚΟ, στο όνομα του παραχωρησιούχου με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος. Ε2 παραχωρητή (100%), λογαριασμός στο όνομα του αιτούντος.
 • Φιλοξενία: δεν δύναται ο πολίτης να υποβάλει αίτηση
 • Ιδιοκτησία: Ε9 και ΕΝΦΙΑ

Σύνθεση Οικογένειας

 • Μονογονεική: διαζευκτήριο και επιμέλεια ή άγαμος/η με τέκνα κάτω των 18 ετών (Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ανήλικου/-ων τέκνου/-ων).
 • Διάσταση: Δικαστικό έγγραφο (αίτηση διαζυγίου, ασφαλιστικά μέτρα, επιμέλεια τέκνων)
 • Διαζύγιο: διαζευκτήριο ή οικογενειακή κατάσταση

Ολοκλήρωση Φοίτησης

 • Οι έως 45 ετών υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση με εγγραφή σε: Α)σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου ή στα παραρτήματα αυτών, Β)εσπερινά γυμνάσια.

Εισοδήματα

 • Κατά περίπτωση το έγγραφο που θα ζητηθεί και θα αποδεικνύει το ποσό και το μήνα καταβολής

Σημεία προσοχής:

 1. Η επόμενη Δήλωση Ε1 πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά την διαδικασία υποβολής της αίτησης για το ΚΕΑ. Σε διαφορετική περίπτωση η υπαγωγή στο πρόγραμμα θα διακόπτεται και θα επιστρέφονται τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.
 2. Δεν μπορούν να αιτηθούν ΚΕΑ: Οι αιτούντες άσυλο (διεθνούς προστασίας), οι κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, όσοι έχουν αιτηθεί για αρχική έκδοση άδειας διαμονής και οι φιλοξενούμενοι
 3. Σε περίπτωση που πρέπει να τροποποιηθεί κάποιο στοιχείο στην αίτηση ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει το δικαιολογητικό που θα ζητηθεί.
 4. Κατά περίπτωση θα ζητηθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά

Γραφείο εξυπηρέτησης:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Μιαούλη 60, Μοσχάτο

τηλ. 2109418655

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου του αιτούντα
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι αλλοδαποί, που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή, στην οποία να δηλώνει ότι, σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνει, ή που θα χορηγηθεί, από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, στον/ην ίδιο/α ή/και στο/η σύζυγο ή το άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης, θα το δηλώσει άμεσα στον ΟΓΑ. Στην περίπτωση αυτή, οι βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων, που θα αναφέρουν τη μεταβολή ή τη χορήγηση άλλης παροχής, αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες, θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ ή τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ. Επίσης να δηλώνει ότι, για οποιαδήποτε μεταβολή στην προσωπική και οικογενειακή του/ης κατάσταση ή απουσία το υ/ης στο εξωτερικό θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ ή τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/ην αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο αριθμός «ΙΒΑΝ»
 • Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας φορολογικής αρχής, του φορολογικού έτους, που προηγείται εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο του εντύπου «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν.4223/2013» (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης) του αιτούντα
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου του συζύγου σε περίπτωση εγγάμων ή του συντρόφου σε περίπτωση σύναψης συμφώνου συμβίωσης.
 • Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης της συνταξιοδότησης και το μηνιαίο ποσό της σύνταξης που λαμβάνει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Οι συνταξιούχοι ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), θα πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση για το αν λαμβάνουν ή δικαιούνται επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.).
 • Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης της συνταξιοδότησης και το μηνιαίο ποσό της σύνταξης που λαμβάνει ο/η σύζυγος ή ο συμβίων ή ο εν διαστάσει σύζυγος, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Οι συνταξιούχοι ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), θα πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση για το αν λαμβάνουν ή δικαιούνται επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)
 • Όσοι έχουν χρόνο παραμονής ή ασφάλισης σε χώρα του εξωτερικού ή/και λαμβάνουν σύνταξη από το εξωτερικό, απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα της αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει αν δικαιούνται ή αν λαμβάνουν σύνταξη από τη χώρα αυτή και σε περίπτωση που λαμβάνουν, να αναφέρεται το μηνιαίο ποσό αυτής. Σε περίπτωση εγγάμων ή σε διάσταση ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν και ο/η σύζυγος ή ο/η εν διαστάσει σύζυγος ή και τα δύο μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από αλλοδαπούς φορείς, πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες. Η βεβαίωση ασφάλισης σε ελληνικούς φορείς ή το ελληνικό Δημόσιο, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης, δύναται να αναζητείται αυτεπάγγελτα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο/η αιτών/ούσα διέμενε σε χώρες (π.χ. Γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της Απχαζίας και της Νότιας Οσετίας, την Κιργιζία, την Ανατολική Ουκρανία, τη Λιβύη, τη Σομαλία, το Σουδάν, την Υεμένη κλπ.), από τις οποίες, η έκδοση βεβαιώσεων είναι ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω έκτακτων γεγονότων ή ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, τότε είναι δυνατόν να γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ασφάλιση ή τη συνταξιοδότηση
 • Ένα η περισσότερα από τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας:
 • Βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής, για τη μόνιμη κατοικία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 279 του Ν.3463/2006, το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν.2647/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ.3 του Ν.3242/2004, όπως ισχύουν σήμερα
 • Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα ή των εντύπων Ε9
 • Φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του/των διαβατηρίου/ων, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, εφόσον πρόκειται για πολίτες και άλλων χωρών.
 • Πιστοποιητικό μετοικεσίας
 • Βεβαίωση ελληνικού ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει αναλυτικά ο χρόνος ασφάλισής του. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο, με μισθωτή το δικαιούχο ή τον/τη σύζυγο του, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο .Υ. ή σε περίπτωση που φιλοξενείται από συγγενείς α ́ ή β ́ βαθμού, αντίγραφο αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φιλοξενούντος, που να το αποδεικνύει
 • Βεβαίωση από την αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση του ΟΑΕΔ, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών για την καταβολή του εφ’ άπαξ επιδόματος ομογενών ή επιδόματος ανεργίας
 • Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία καταβολής παροχών πρόνοιας, του οικείου Δήμου, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα επιδότησης κατά το οποίο ο αιτών τυχόν ελάμβανε ή λαμβάνει επίδομα στεγαστικής συνδρομής.
 • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης κλπ)
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η μόνιμη και νόμιμη διαμονή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Γραφείο εξυπηρέτησης:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Μιαούλη 60, Μοσχάτο

τηλ. 2109418655

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού (με γνήσιο υπογραφής). Για ένα μέλος ή μονογονεϊκές οικογένειες το έντυπο δεν χρειάζεται επικύρωση.
 • Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο σε φωτοτυπία. Το συμβόλαιο πρέπει να είναι σε ισχύ για τους επόμενους 6 μήνες και το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.
 • Λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα μέλους του νοικοκυριού σε φωτοτυπία
 • Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου τραπέζης – IBAN σε φωτοτυπία. Το όνομα του δικαιούχου να είναι ίδιο με το πρόσωπο που κάνει την αίτηση.
 • email
 • Κινητό και σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Αστυνομική Ταυτότητα, Άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της σε φωτοτυπία

για Μονογονεϊκές οικογένειες :

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Έγγραφο που πιστοποιεί την επιμέλεια του/των τέκνων

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και της σύνθεσης του νοικοκυριού απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητηθεί και τεκμηριώνει τη μεταβολή λχ πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, πιστοποιητικό γάμου κτλ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν μπορούν να αιτηθούν οι:

 • Αιτούντες διεθνούς προστασίας (αιτούντες Άσυλο)
 • Κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής και
 • Όσοι έχουν αιτηθεί για αρχική έκδοση (και όχι ανανέωση ) άδειας διαμονής

Γραφείο εξυπηρέτησης:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Μιαούλη 60, Μοσχάτο

τηλ. 2109418655

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου
 • Α.Μ.Κ.Α τέκνου
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα και Φορολογική δήλωση (Ε1). Σε περίπτωση ξεχωριστής υποβολής των γονέων (έγγαμοι ή έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, υποβάλλουν αμφότεροι)
 • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε
 • Πρόσφατη βεβαίωση ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Δημόσιο Έγγραφο για πολίτες Ε.Ε που ν’ αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πράξης συμφώνου συμβίωσης.
 • ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού
 • EMAIL (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου
 • Για ανάθεση επιτροπείας παιδιού σε φυσικό πρόσωπο: Δικαστική απόφαση ή σχετική διαταγή ανάθεσης
 • Για αναγνώριση Τέκνου: Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου
 • Για ανάθεση επιμέλειας: Σχετική δικαστική απόφαση ή σχετική διαταγή ανάθεσης
 • Για αποβίωσα μητέρα: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Προϋποθέσεις Χορήγησης:

 • Το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 1-1-2020
 • Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000 ευρώ
 • Η μητέρα του παιδιού ή ο έχων την επιμέλεια να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα
 • Οι πολίτες τρίτης χώρας να διαμένουν στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012
 • Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή, θα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου δε απαιτείται να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile)
 • Η αίτηση υποβάλλεται από τη μητέρα

Γραφείο εξυπηρέτησης:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Μιαούλη 60, Μοσχάτο

τηλ. 2109418655

To διατροφικό επίδομα χορηγείται σε:

 • Νεφροπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και υποβάλλονται σε διαδικασία αιμοκάθαρσης διά τεχνητού νεφρού ή σε περιτοναϊκή κάθαρση.
 • Άτομα που έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και σε όσα έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση έστω ενός εκ των παρακάτω οργάνων: στομάχι, σπλήνα, πάγκρεας, νησίδια παγκρέατος, έντερο (παχύ ή λεπτό), ήπαρ, νεφρός, καρδιά, πνεύμονες και μυελός των οστών.

Οι αιτούντες δεν εξετάζονται από Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 362€ μηνιαίως

Προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι να μη λαμβάνουν διατροφικό επίδομα από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Προσοχή, η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν αποτελεί κώλυμα για τη χορήγηση του διατροφικού επιδόματος.

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 • Έλληνες Πολίτες
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
 • Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
 • Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘). Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάτοχος ΕΔΤΟ ως «ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ» δεν είναι δικαιούχος προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων.
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 • Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου»
 • Πολίτες κράτους που έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Γνωμάτευση ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος, ή
 • Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιατρικού Κέντρου, όπου θα βεβαιώνεται ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος. Η βεβαίωση του Κέντρου πρέπει να αναφέρει ακριβή ημερομηνία έναρξης θεραπείας του ασθενή.
 • Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων :

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Μιαούλη 60 Μοσχάτο

τηλ. 2109418655

Πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS)

Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα παρακάτω άτομα, εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν

 • Μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιµία, αιµοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκυτταρική αναιµία – οµόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιµία – µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω
 • Αιμορροφιλία Α, αιµορροφιλία Β, συγγενείς αιµορραγικές διαθέσεις με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω
 • Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (HIV) µε ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω
 • Πάσχοντες από πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης µε ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω

Προϋποθέσεις:

Να μη λαμβάνουν λόγω της πάθησής τους άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση που εισπράττουν οικονομική ενίσχυση για την αιτία αυτή, τότε επιλέγουν τη μία εκ των δύο. Για παράδειγμα εάν λαμβάνει επίδομα από άλλη χώρα, δεν το δικαιούται από την Ελλάδα. Στην έννοια της οικονομικής ενίσχυσης δεν περιλαμβάνεται η σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα για την αιτία αυτή.

Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι  μηνών.

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ανέρχεται σε 362€ μηνιαίως ενώ στους πάσχοντες από αιμορροφιλία – AIDS σε 697€ μηνιαίως

Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν αποτελεί κώλυμα.

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 • Έλληνες Πολίτες (Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). (Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».)
 • Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
 • Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 • Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων :

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Μιαούλη 60 Μοσχάτο

τηλ. 2109418655

Στο Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία μπορούν να συμμετέχουν άτομα τα οποία κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν:

 • Σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω
 • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος,
 • Διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενοι με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

Δικαιούχα πρόσωπα:

Α. Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα

Β. Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα με αναπηρία, εφόσον:

 • δεν ασκούν επάγγελμα και είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του ΟΑΕΔ ή έχουν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος που ασκούσαν και δεν δικαιούνται σύνταξη ή επίδομα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση από τον ασφαλιστικό φορέα τους, επειδή δεν πληρούν τις απαιτούμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού. Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων θεωρείται εκτός της μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης, και η τυχόν ύπαρξη οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπερβαίνουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α΄115) και του άρθρου 68 του ν. 4144/2013 (Α΄88) όριο οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές
 • Συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή / και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.)
 • Έχουν αναπηρία, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω στις ανωτέρω παθήσεις, και συνολικό ποσοστό 67% και άνω που αναλαμβάνουν εργασία, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96). Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή στα άτομα που αναλαμβάνουν μόνιμη ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργασία.
 • δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το Ταμείο τους.

Γ. Συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων:

Τα άτομα που λαμβάνουν άμεσα ή έμμεσα σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δεν δικαιούνται επίδομα βαριάς αναπηρίας, με εξαίρεση:

 • Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη, προσαύξηση ή άλλου είδους οικονομική παροχήγια την αναπηρία τους (όχι ορφανική σύνταξη), ίση ή μικρότερη του επιδόματος βαριάς αναπηρίας. Σε περίπτωση που λαμβάνουν μεγαλύτερη, ΔΕΝ δικαιούνται επίδομα βαριάς αναπηρίας
 • Τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν τη σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήλικα από τον ΟΠΕΚΑ.

Δ. Τα άτομα με αναπηρία που εκτίουν στερητικές της ελευθερίας ποινές.

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 • Έλληνες Πολίτες (Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). (Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».)
 • Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
 • Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 • Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Προϋποθέσεις:

 • Να μην εμπίπτουν σε άλλο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία.
 • Να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από το Δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφαλιστικό οργανισμό, ταμείο κ.λπ.), ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται, 313€ μηνιαίως.
 • Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι σε δημόσια νοσηλευτικά ή προνοιακά ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα, βεβαίωση ΟΑΕΔ και προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενου, επιπλέον βεβαίωση διακοπής εργασιών από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Τα άτομα με αναπηρία, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω στις ανωτέρω παθήσεις, και συνολικό ποσοστό 67% και άνω που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96).
 • Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή / και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.), βεβαίωση ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει συμμετοχή στα αντίστοιχα προγράμματα ή βεβαίωση της Κοιν.Σ.Επ.
 • Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη, προσαύξηση ή άλλου είδους οικονομική παροχή για την αναπηρία τους (όχι ορφανική σύνταξη), ίση ή μικρότερη του επιδόματος βαριάς αναπηρίας, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος της σύνταξης καθώς και το καθαρό ποσό που λαμβάνουν. 
 • Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 313€ μηνιαίως.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων :

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Μιαούλη 60 Μοσχάτο

τηλ. 2109418655

Στο Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση μπορούν να συμμετέχουν άτομα τα οποία κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν:

 • άτομα με Σοβαρή ή Βαριά Νοητική Υστέρηση, με ποσοστό αναπηρίας ίσο με 80% και άνω (Π.Α. > 80%) και δείκτη νοημοσύνης ίσο με 34 και κάτω (Δ.Ν. < 34)
 • άτομα με σύνδρομο Down ή άλλα γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος, με συνοδό σοβαρή ή βαριά νοητική υστέρηση και με ποσοστό αναπηρίας ίσο με 80% και άνω (Π.Α. > 80%)
 • άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή αυτισμό ή σύνδρομο Asperger, με ποσοστό αναπηρίας ίσο με 80% και άνω (Π.Α. > 80%).

Δικαιούχα πρόσωπα:

Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 • Έλληνες Πολίτες (Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). (Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».)
 • Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
 • Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 • Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Προϋποθέσεις:

 • Να μη λαμβάνουν για την ίδια αιτία, άμεσα ή έμμεσα, καμία οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή (σύνταξη, οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους παροχή) από ασφαλιστικό φορέα ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερο από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος(360 ευρώ) του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α85)
 • Να μη νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή παραμένουν ως εσωτερικοί σε ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) ή ιδιωτικούς φορείς, και η δαπάνη νοσηλείας ή περίθαλψής τους βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 527€ μηνιαίως.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων :

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Μιαούλη 60 Μοσχάτο

τηλ. 2109418655

Στο Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης  ατόμων με εγκεφαλική παράλυση είναι τα άτομα ηλικίας 0-18 ετών, είτε είναι ασφαλισμένα είτε είναι ανασφάλιστα, που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν εγκεφαλική παράλυση.

Δικαιούχα πρόσωπα:

Α. Τα Ασφαλισμένα άτομα

Β. Τα Ανασφάλιστα άτομα

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 • Έλληνες Πολίτες (Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). (Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».)
 • Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
 • Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 • Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Προϋποθέσεις:

 • Να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ως τετραπληγικοί – παραπληγικοί, βάσει των διατάξεων των ν.1140/1981 (Α΄68) και ν.1284/1982 (Α 114).
 • Να μη λαμβάνουν, ούτε οι ίδιοι ούτε τα μέλη της οικογένειάς τους, από οποιονδήποτε φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προνοιακή παροχή σε χρήμα ή σύνταξη λόγω εγκεφαλικής παράλυσης ίση ή μεγαλύτερη της προβλεπομένης. Στην περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, καταβάλλεται σε αυτούς η διαφορά.
 • Να μην περιθάλπονται ως εσωτερικοί σε νομίμως αδειοδοτούμενα ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) και τη δαπάνη της περίθαλψής τους καταβάλλει το Κράτος ή Ασφαλιστικός Οργανισμός ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ κ.λπ. επιχορηγούμενο από το Κράτος. Αν τη δαπάνη έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου η οικογένειά τους, τότε χορηγείται ολόκληρο το ποσό της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης.
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι δεν λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 του ν. 1140/81, όπως ισχύει.
 • Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 697 € μηνιαίως.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων :

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Μιαούλη 60 Μοσχάτο

τηλ. 2109418655

Το επίδομα κίνησης χορηγείται σε ανασφάλιστους και ασφαλισμένους εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν:  

 • ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας  80% και άνω
 • ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
 • παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και  άνω

ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση αριθ.12, της 221ης/25-6-2009 ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας), παραπληγία-παραπάρεση, με ΠΑ 80% και άνω καθώς και τετραπληγία- τετραπάρεση, με ΠΑ 80% και άνω, αντιστοιχούν με τον όρο παράλυση των δύο κάτω άκρων με ΠΑ 80% , όπως διατυπώνεται στο Ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292/24-12-2007, άρθ. 7).

Σημειώνεται ότι το επίδομα κίνησης δεν χορηγείται στα άτομα που κρίνονται δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών – τετραπληγικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4554/2018

Δικαιούχα πρόσωπα:

Α. Τα ανασφάλιστα άτομα

Β. Τα άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα καθώς και

Γ. Οι συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων.

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 • Έλληνες Πολίτες (Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). (Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».)
 • Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
 • Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 • Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Προϋποθέσεις:

 • Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι σε Δημόσια Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.
 • Να μη λαμβάνουν επίδομα κίνησης από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν αποτελεί κώλυμα για τη χορήγηση του επιδόματος
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 165 € μηνιαίως.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Μιαούλη 60 Μοσχάτο

τηλ. 2109418655

Στο Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων εντάσσονται τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι:

 • Έχουν κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ηλικίας μέχρι και 18 ετών, καθώς και άνω των 65 ετών
 • Έχουν κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από  67% και άνω, είναι ηλικίας άνω των 18 ετών και έως 65 ετών, που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση – βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη
 • Έχουν κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από άνω των 18 ετών και έως 25 ετών, που φοιτούν σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης κ.λ.π.

Δικαιούχα πρόσωπα:

Α. Τα ανασφάλιστα άτομα

Β. Τα άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα καθώς και

Γ. Οι συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων.

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 • Έλληνες Πολίτες (Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). (Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».)
 • Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
 • Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 • Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Προϋποθέσεις:

 • . Να μην λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπομένης. Στην έννοια της οικονομικής ενίσχυσης δεν περιλαμβάνεται η σύνταξη από ασφαλιστικό οργανισμό
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των των έξι (6) μηνών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Τα άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών και έως 25 ετών, που φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), προσκομίζουν βεβαίωση από τη σχολή στην οποία φοιτούν.
 • Τα άτομα που λαμβάνουν κάποιο ποσό οικονομικής ενίσχυσης για την ίδια αιτία από οποιανδήποτε άλλη πηγή, βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει και το ποσό που λαμβάνει για οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση.
 • Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 165 € μηνιαίως.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Μιαούλη 60 Μοσχάτο

τηλ. 2109418655

Στο Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι πάσχουν από:

 • Παραπληγία ή τετραπληγία, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω
 • Ασθένειες που έχουν επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού (67% και άνω) και της ίδιας μορφής (τετραπληγία, παραπληγία) λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης του νωτιαίου μυελού ή των ριζών ή των νεύρων ή των μυών
 • Ακρωτηριασμένοι με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, προερχόμενο από ακρωτηριασμό, ανεξαρτήτως του σημείου του ακρωτηριασμού ή του αριθμού των ακρωτηριασμένων μελών

Δικαιούχα πρόσωπα:

 • Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι που κρίθηκαν από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς μη δικαιούχοι του εξωιδρυματικού βοηθήματος ενίσχυσης (αρ. 42 του ν. 1140/81), γιατί δεν είχαν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού.
 • Τετραπληγικοί – παραπληγικοί και ακρωτηριασμένοι που παίρνουν σύνταξη Ανασφάλιστου Υπερήλικα από τον ΟΠΕΚΑ (ν.1296/1982 ΦΕΚ Α128, όπως ισχύει).
 • Συνταξιούχοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), ασφαλισμένοι στον Οίκο Ναύτου καθώς και σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς που δεν υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίοι είναι τετραπληγικοί ή παραπληγικοί, και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν την ίδια αναπηρία.
 • Δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστικοί λειτουργοί, στρατιωτικοί, όργανα Σωμάτων Ασφαλείας,  εν ενεργεία και συνταξιούχοι, δικαιούχοι σύνταξης του Δημοσίου από μεταβίβαση, που είναι τετραπληγικοί ή παραπληγικοί, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που έχουν την ίδια αναπηρία. Ως μέλη της οικογένειας των υπαλλήλων και συνταξιούχων θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια σε στενή έννοια), όπως ορίζεται από την παρ. 7 της 59015/1578/1984 (ΦΕΚ 460, τ.B΄).

Επισημαίνεται ότι δεν το δικαιούνται από τον ΟΠΕΚΑ, οι δικαιούχοι επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ. Η δαπάνη για τους ανωτέρω δημοσίους υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους, καλύπτεται από τον φορέα που υπηρετούν.

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 • Έλληνες Πολίτες (Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). (Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».)
 • Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
 • Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 • Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Προϋποθέσεις:

 • Να μη λαμβάνουν, λόγω της τετραπληγίας ή της παραπληγίας, άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερη ή ίση της εκάστοτε προβλεπομένης. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση μικρότερη της εκάστοτε προβλεπομένης, θα παρέχεται το ήμισυ του επιδόματος.
 • Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και οι ακρωτηριασμένοι ανασφάλιστοι, εφόσον περιθάλπονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή προνοιακές δομές ανοικτής φροντίδας, λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό (771 ευρώ). Σε περίπτωση που περιθάλπονται σε προνοιακές δομές κλειστής φροντίδας, λαμβάνουν το ήμισυ (385,50 ευρώ).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Στην περίπτωση την οποία ο αιτών νοσηλεύεται σε ίδρυμα, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει το είδος της προνοιακής Δομής (κλειστή ή ανοικτής φροντίδας).
 • Οι συνταξιούχοι του Δημοσίουαπό άμεσο δικαίωμα, την απόφαση συνταξιοδότησης  καθώς και πρόσφατη βεβαίωση συντάξιμων αποδοχών από την οποία προκύπτει αν λαμβάνει ή όχι παραπληγικό επίδομα.
 • Οι άμεσα ασφαλισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας τους
 • Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 771€ μηνιαίως. Στα άτομα με μονό ακρωτηριασμό (που εντάσσονται στον Ν.1140/1981) το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 330,40 ευρώ μηνιαίως.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Μιαούλη 60 Μοσχάτο

τηλ. 2109418655

Στο Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

Δικαιούχα πρόσωπα:

α. Εργαζόμενοι στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή για ίδιο λογαριασμό, εφόσον είναι ασφαλισμένοι άμεσα για την εργασία τους αυτή στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό (Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ ).

β. Συνταξιούχοι Ασφαλιστικών Οργανισμών (Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ ).

γ. Άνεργοι ανασφάλιστοι.

δ. Άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι, που έχουν απολυθεί από την εργασία τους, αλλά διατηρούν για ορισμένο χρονικό διάστημα δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό.

ε. Έμμεσα ασφαλισμένοι. 

στ. Πτυχιούχοι Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξάρτητα αν εργάζονται ή όχι.

ζ. Εργαζόμενοι φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.

η. Μη εργαζόμενοι φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.

θ. Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία καθώς και ασκούμενοι δικηγόροι. ι. Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου, που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους.

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 • Έλληνες Πολίτες (Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). (Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».)
 • Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση
 • Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 • Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Προϋποθέσεις:

 • Να μην λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπομένης. Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, χορηγείται σε αυτούς η διαφορά.
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών .

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Οι άνεργοι ανασφάλιστοι, βεβαίωση ΟΑΕΔ και προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενου, επιπλέον βεβαίωση διακοπής εργασιών από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Οι Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό σύλλογο ή φωτοαντίγραφο Δικηγορικής ταυτότητας.
 • Οι Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου, που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους, αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση της υπηρεσίας ή του εργοδότη όπου εργάζονται ως επιστήμονες σύμφωνα με το πτυχίο τους ή προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενου, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος.
 • Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 • Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Κατά περίπτωση οι αιτούντες ενδέχεται να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης

Το μηνιαίο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους  έχει ως εξής:

α) Εργαζόμενοι, Συνταξιούχοι 362 €

β) Άνεργοι ανασφάλιστοι / άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι / έμμεσα ασφαλισμένοι / μη εργαζόμενοι φοιτητές 697 €

γ) Εργαζόμενοι φοιτητές 362 €

δ) Πτυχιούχοι εργαζόμενοι 362 €

ε) Ασκούμενοι Δικηγόροι / Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία  697 €

στ) Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου (ΑΕΙ) που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους 697 €

Επισήμανση:

Το βοήθημα που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι τυφλοί από τους ασφαλιστικούς τους φορείς αποτελεί προσαύξηση σύνταξης και κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόμενοι τυφλοί μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης αναπηρίας όρασης λαμβάνοντας ολόκληρο το ποσό που προβλέπεται κάθε φορά.
Εξαίρεση αποτελούν τα άτομα που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση λόγω τυφλότητας από τον Οίκο Ναύτου, η οποία εάν είναι ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπόμενης, δεν δικαιούνται την προνοιακή αναπηρική παροχή της αναπηρίας όρασης. Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη χορηγείται σε αυτούς η διαφορά. Για παράδειγμα εάν λαμβάνει δικαιούχος 205 ευρώ από ΝΑΤ, ο ΟΠΕΚΑ θα χορηγήσει 157 ευρώ μέχρι τα συμπληρωθούν τα 362 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Μιαούλη 60 Μοσχάτο

τηλ. 2109418655

O Δήμος Μοσχάτου –Ταύρου,με γνώμονα την ελάφρυνση και στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, εφαρμόζει τη μείωση αλλά και την πλήρη απαλλαγή των απόρων, πολύτεκνων ,τρίτεκνων, ΑΜΕΑ κλπ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει nα έχει συνημμένα.
 2. Έγγραφο-δικαιολογητικό ή βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο που θα αποδεικνύει την υπαγωγή του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του στην ωφελούμενη ομάδα (τρίτεκνοι-μονογονεϊκές οικογένειες-δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου   της ΔΕΗ).
 3. Έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου μας (π.χ. Φορολογική Δήλωση).
 4. Εάν πρόκειται για προστατευόμενα μέλη του αιτούντος, έγγραφο-βεβαίωση ή Φορολογική Δήλωση που θα αποδεικνύει ότι αυτά συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν οικονομικά
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του. Εάν αυτό δεν υπάρχει είναι απαραίτητο να γίνει μεταβολή στη ΔΕΗ.
 7. Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειάς του. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση, να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. Ε2 της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη του περασμένου έτους). Τέλος αν αυτή είναι μισθωμένη, θεωρημένο (και σε ισχύ) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμβόλαιο στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του.
 8. Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, εφόσον βέβαια δεν είναι ο δικαιούχος-ωφελούμενος, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι συμφωνεί με την μεταβολή των τ.μ. του ακινήτου του στη ΔΕΗ με «πλασματικά» τετραγωνικά, προς όφελος του δικαιούχου μισθωτή ή του παραχωρησιούχου  χρήσης του ακινήτου του. Επίσης, θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για επανακαθορισμό των σωστών τ.μ. στο Δήμο μας, σε περίπτωση αλλαγής ενοικιαστή ή παραχωρησιούχου χρήσης, αλλιώς ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελός του της τελευταίας πενταετίας με τις νομικές προσαυξήσεις.
 9. Στοιχεία (συμβόλαιο ή σχέδιο μηχανικού) για τα πραγματικά τ.μ. της κατοικίας, εάν αυτά δεν προκύπτουν από τα άλλα δικαιολογητικά και επί πλέον ούτε στο αρχείο της υπηρεσίας μας.
 10. Υπεύθυνη δήωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμος μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). Εάν αυτό δε γίνει, ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος του της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
 11. Η απαλλαγή θα συσχετισθεί με το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου ή της οικογένειάς του. Θα προσκομίζεται εκκαθαριστικό εφορίας καθώς και το Ε9. Εάν δεν γίνεται φορολογική δήλωση, τότε υπεύθυνη δήλωση τους, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση σε καμία Δ.Ο.Υ.
 12. Α.Φ.Μ. και φωτοαντίγραφο ταυτότητας, για καταγραφή των στοιχείων των δικαιούχων-ωφελουμένων, ώστε να μπορούν να γίνονται επαληθεύσεις δεδομένων, κλπ στοιχείων των δικαιούχων-ωφελουμένων, αλλά και χρέωση τους σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών τους ή παραπληροφόρησης των υπηρεσιών μας.   
 13. Όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, σε περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς από τα προηγούμενα ή για περιπτώσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εφ’όσον ο δικαιούχος της μείωσης συνεχίζει να έχει αυτό το δικαίωμα πέραν της πενταετίας, θα επανυποβάλλονται στις υπηρεσίες του Δήμου κάθε πενταετία με αρχή αυτής το έτος της αρχικής υποβολής των δικαιολογητικών.

Κάθε έτος όμως θα κατατίθεται από τους δικαιούχους των μειώσεων στις υπηρεσίες του Δήμου μας, στο ίδιο διάστημα, απλή υπεύθυνη δήλωση περί μη αλλαγής των όσων έχουν δηλωθεί αρχικά, καθώς και το δικαιολογητικό εκείνο που έχει συγκεκριμένη διάρκεια, που θα βεβαιώνει τη συνέχιση της ιδιότητας του δικαιούχου της μείωσης.

Η κατάργηση- μείωση των τελών θα ισχύει όπως προαναφέρθηκε από 1-1-2012 και μέχρι ανακλήσεως, κατόπιν έγκρισης της σχετικής απόφασης από τον ελεγκτή νομιμότητας ή το Γενικό Γραμματέας της Περιφέρειας, υποβολή αιτήσεως, προσκόμιση και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και αφού βέβαια πραγματοποιηθεί η πρώτη μεταβολή των στοιχείων του ακινήτου στη ΔΕΗ. Από την κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την αλλαγή των τ.μ. στη ΔΕΗ θα μεσολαβεί πάντα ένα εύλογο χρονικό διάστημα, για το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση του Δήμου μας για καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συμψηφισμού κλπ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου:

Γενικό Πρωτόκολλο Μοσχάτου

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019602


Γενικό Πρωτόκολλο Ταύρου

Διεύθυνση: Πειραιώς και Επταλόφου, Ταύρος

Τηλέφωνο: 2132036221

Ο Δήμος Μοσχάτου –Ταύρου δύναται να χορηγήσει εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε άπορους πολίτες όταν συντρέχουν έκτακτα γεγονότα όπως:

Πυρκαγιά, πλημμύρα, έξωση από την οικία, πρόσφατη ασθένεια λόγω της οποίας, ο ενδιαφερόμενος διέκοψε την εργασία του. Τέλος σε οικογένειες φυλακισμένων όταν το μέλος της οικογένειας που συντηρούσε την οικογένεια εκτίει ποινή φυλάκισης ή έχει πρόσφατα αποφυλακιστεί.

Η προβλεπόμενη ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ και ανέρχεται κατ’ανώτατο όριο  σε  600,00 €.

Προϋποθέσεις:

 • Το ατομικό εισόδημα του δυνητικά ωφελούμενου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5000€ ετησίως.
 • Στο οικογενειακό εισόδημα ισχύει η προσαύξηση των 1500€ ανά εξαρτώμενο μέλος στο ποσό των 5000€ ετησίως.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία Δ.Α/Τ ή διαβατηρίου και άδεια νόμιμης παραμονής.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας, Ε1, Ε9, Ε2.
 • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ/μισθωτήριο συμβόλαιο)
 • Βεβαίωση ανεργίας.
 • Σε περίπτωση ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση ΚΕΠΑ, ώστε να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.
 • Αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η έκτακτη κατάσταση (για τη περίπτωση πυρκαγιάς ή πλημμύρας έκθεση από τη πυροσβεστική υπηρεσία, για έξωση-εξώδικο, για την ασθένεια-γνωμάτευση γιατρού Δημόσιου Νοσοκομείου κ.ο.κ)
 • Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας βάση της οποίας θα προτείνεται από τον αρμόδιο κοινωνικό λειτουργό, το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου:

Γενικό Πρωτόκολλο Μοσχάτου

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019602


Γενικό Πρωτόκολλο Ταύρου

Διεύθυνση: Πειραιώς και Επταλόφου, Ταύρος

Τηλέφωνο: 2132036221

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για όλους) & Άδεια Διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).
 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Φορολογίας και Ε1 (για όλους)
 • Πιστοποίηση διεύθυνσης κατοικίας με αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΗ ήΕΥΔΑΠ ή τηλεφωνίας (κινητής ή σταθερής) στο όνομα του αιτούντα ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας σε ισχύ μαζί με λογαριασμό στο όνομα του ιδιοκτήτη
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Πρόσφατη ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ανεργίας από ΟΑΕΔ για κάθε μέλος της οικογένειας που δηλώνεται ως άνεργο
 • Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή (μόνο για αναπηρία 67% και άνω).
 • Σε περίπτωση δημοτών οι οποίοι δεν είναι κάτοικοι απαιτείται βεβαίωση από το Δήμο που κατοικούν ότι δεν εξυπηρετούνται από αντίστοιχο πρόγραμμα.
 • Έντυπα Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 GDPR υπογεγραμμένα από τον αιτούντα (διατίθενται στα σημεία παραλαβής των αιτήσεων)

Για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) απαιτείται:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για όλους) & Άδεια Διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών)
 • Η προσκόμιση της αίτησης και της έγκρισης του ΚΕΑ του τρέχοντος μήνα
 • Έντυπα Ενημέρωσης  και Συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  σύμφωνα με το άρθρο 13 GDPR υπογεγραμμένα από τον αιτούντα (διατίθενται στα σημεία παραλαβής των αιτήσεων).

Η επιτροπή ελέγχου των αιτήσεων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό ή διενέργεια κοινωνικής έρευνας εφόσον θεωρηθεί απαραίτητο.

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Κοινωνική Υπηρεσία, Μιαούλη 60, Μοσχάτο,  τηλ. 2109422927

Κοινωνική Υπηρεσία, Επταλόφου 2, Ταύρος, τηλ. 2103462125 

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά κατατίθενται στα Γενικά πρωτόκολλα του Δήμου. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για όλους) & Άδεια Διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).
 • Ε1 και Εκκαθαριστικό του τρέχοντος φορολογικού έτους. (Απαιτείται η προσκόμιση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων όλων των ενήλικων μελών της οικογένειας που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη)
 • Αντίγραφο Ε9
 • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή τηλεφωνίας (κινητής ή σταθερής) ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας σε ισχύ στο όνομα του αιτούντα.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου εξαμήνου
 • Πρόσφατη Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ για κάθε μέλος της οικογένειας που δηλώνεται ως άνεργο.
 • Απόκομμα σύνταξης ή βεβαίωση μισθοδοσίας.
 • Πιστοποίηση Αναπηρίας ΚΕΠΑ (εφόσον υπάρχει)
 • Σε περίπτωση δημοτών οι οποίοι δεν είναι κάτοικοι απαιτείται βεβαίωση από το Δήμο που κατοικούν ότι δεν εξυπηρετούνται από αντίστοιχο πρόγραμμα
 • Για τους ενδιαφερόμενους για το Κοινωνικό Φαρμακείο, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86,ότι δεν υπάρχει ασφάλιση σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα. Για τους ασφαλισμένους απαιτείται η προσκόμιση της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου.
 • Έντυπα Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 GDPR υπογεγραμμένα από τον αιτούντα και τα μέλη της οικογένειάς του (διατίθενται από τα σημεία παραλαβής των αιτήσεων).

Για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) απαιτείται:

 • Αίτηση
 • Αίτηση ΚΕΑ
 • Έγκριση ΚΕΑ του τρέχοντος μήνα
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Έντυπα Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 GDPR υπογεγραμμένα από τον αιτούντα και τα μέλη της οικογένειάς του (διατίθενται από τα σημεία παραλαβής των αιτήσεων)

Η επιτροπή ελέγχου των αιτήσεων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό ή διενέργεια κοινωνικής έρευνας εφόσον θεωρηθεί απαραίτητο.

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Πλατεία Αττάλειας, Ταύρος, τηλ. 2103454283

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι κάτοικοι ή δημότες Μοσχάτου –Ταύρου που είναι άνω των 60 ετών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερόμενου.
 • Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ (όπου θα αναφέρεται η διεύθυνση κατοικίας)
 • 2 Φωτογραφίες (μικρές)

Κ.Α.Π.Η.  ΜΟΣΧΑΤΟΥ:  Χαλκίδη 21, Πλ. Εθνικής Αντίστασης, τηλ: 210 4832482, 2104833627, e-mail: [email protected]

Κ.Α.Π.Η.  ΤΑΥΡΟΥ: Ελευθερίου Βενιζέλου 8, τηλ: 210 3476919

Σύντομα θα ενημερωθεί η συγκεκριμένη κατηγορία

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.