Δημοτικό Συμβούλιο

Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. 

Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του 

Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές

Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. 

Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συμβούλιό της έως το τέλος Ιουνίου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο επίσης:

 • Θεσπίζει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, με τις οποίες θέτει κανόνες και καθορίζει όρους και προϋποθέσεις για τα θέματα που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 79 του Ν. 3463/2006. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις εκδίδονται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τη διατύπωση παρατηρήσεων από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
 • Γνωμοδοτεί, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των συμβουλίων των οικείων Κοινοτήτων, για τον ανακαθορισμό του αριθμού και των ορίων των Κοινοτήτων προκειμένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
 • Γνωμοδοτεί ώστε οικισμός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής, να αποτελέσει Κοινότητα, προκειμένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
 • Γνωμοδοτεί, ύστερα και από τη σύμφωνη γνώμη των οικείων συμβουλίων Κοινοτήτων ή του Προέδρου Κοινότητας για τη συγχώνευση κοινοτήτων ή την ένταξή τους σε άλλον όμορο δήμο, προκειμένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα .
 • Υποβάλλει πρόταση προκειμένου να οριστεί οικισμός ως ιστορική έδρα του Δήμου .
 • Προτείνει τη μετονομασία του Δήμου,  κοινοτήτων και οικισμών προκειμένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα,.
 • Αποφασίζει για την ονομασία και την μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών.
 • Καθορίζει με απόφασή του το σήμα που μπορεί να χρησιμοποιεί ο Δήμος το οποίο αποτελεί δηλωτικό στοιχείο της ιδιαιτερότητας του χώρου συνεκτιμώντας τα στοιχεία που σχετίζονται με την ιστορία, τη μυθολογία και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής του, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών .
 • Συγκροτεί με απόφασή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2713/1999, όπως ισχύει, Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας.
 • Αποφασίζει για τη συγκρότηση και σύγκληση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του , το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους.
 • Συγκροτεί με απόφαση του Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την απασχόληση, που αποτελεί γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του δήμου και έχει σαν αποστολή την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν στους ανέργους με κύριο στόχο την υποστήριξή τους και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης. 

ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 1. Μελίστας Αθανάσιος – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. Αγγελόπουλος Σπύρος
 3. Δείξιμος Παντελεήμων (Άκης)
 4. Καρύδη Κατερίνα
 5. Φελλάς Γεώργιος
 6. Ντερέκας Αθανάσιος
 7. Σάββας Ιωάννης
 8. Κελεσίδης Δημήτρης
 9. Λουκάκη – Κουτσούκου Δέσποινα
 10. Τσέλιου Μαρία
 11. Κρεμμύδα Άννα
 12. Γρούμπας Βασίλειος
 13. Καραβία Βασιλική
 14. Σιώκας Απόστολος
 15. Ζώταλης Δημήτριος
 16. Κοτζαμπασάκης Ευάγγελος
 17. Χατζηαντωνίου Παναγιώτης

ΜΑΖΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΣ

 1. Μπούτσης Αντώνιος
 2. Χαλκίδης Συμεών
 3. Πάρσαλης Κωνσταντίνος
 4. Καζαντζής Σταμάτης – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 5. Κόλλιας Ιωάννης
 6. Βολίκας Ιωάννης

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

 1. Δολιανίδη Χριστίνα
 2. Κυριαζίδης Παναγιώτης
 3. Εγγλέζος Κωνσταντίνος
 4. Συριανού Αντωνία

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

 1. Μπιλίνης Χαράλαμπος
 2. Πεφάνης Γεράσιμος
 3. Λουράντος Ιάσων-Αναστάσιος – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Δαμηλάκος Γεώργιος
 2. Σούτος Δημήτριος
 3. Καραφωτιάς Πέτρος

Το πεδίο θα ενημερωθεί σύντομα.

Το πεδίο θα ενημερωθεί σύντομα.

Ο Δήμος