Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου για το 6ο Δημοτικό Μοσχάτου
Επανάληψη προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου για το 6ο Δημοτικό Μοσχάτου
Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου για το 5ο Δημοτικό Ταύρου
Επανάληψη προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου για το 5ο Δημοτικό Ταύρου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν. 4765/2021, ως ισχύουν. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» […]
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ –  ΤΑΥΡΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), […]
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για “Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου”.
Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”
Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου για το σχολικό συγκρότημα 4ο & 5ο Δημοτικά Σχολεία Μοσχάτου
Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου για το σχολικό συγκρότημα 4ο & 5ο Δημοτικά Σχολεία Μοσχάτου
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού”.
Ανακατασκευή και συντήρηση κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων διαφόρων οδών
Ανακατασκευή και συντήρηση κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων διαφόρων οδών
  • Kατηγορίες