Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων

Home > Ανακοινώσεις > Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων
25 Ιουνίου, 2024 6:45

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024» στο Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31.08.2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Συνημμένα:

α) Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2024

β) Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ

γ) Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ

δ) Παράρτημα ανακοίνωσης ΣΟΧ 2  με σήμανση έκδοσης «10.06.2021»

ε) Παράρτημα Γνώσης Η/Υ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από 27/06/2024 έως τις 06/07/2024.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν:

α) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου Κοραή 36 και Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών Εργαζομένων, υπόψη κ. Ρίνδη Σ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30 έως 14:30.

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου, Κοραή 36 και Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο απευθύνοντας την στο Πρωτόκολλο του Δήμου, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών Εργαζομένων, υπόψη κ. Ρίνδη Σ.  (τηλ. επικοινωνίας: 2132019608).