ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Home > Επικαιρότητα > ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
14 Δεκεμβρίου, 2023 14:02

«Λήψη απόφασης για την έγκριση του καθορισμού του ύψους των τελών διαφήμισης
οικονομικού έτους 2024».

«Λήψη απόφασης για την έγκριση του κανονισμού επιβολής τελών χρήσεως πεζοδρομίων
πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, οικονομικού έτους 2024»

«Λήψη απόφασης για την έγκριση του καθορισμού του συντελεστή του τέλους ακίνητης
περιουσίας (Τ.Α.Π.) οικονομικού έτους 2024».

«Λήψη απόφασης για την έγκριση του καθορισμού του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων
(Φ.Η.Χ.) οικ. έτους 2024».

«Λ ή ψ η α π ό φ α σ η ς γι α την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου
Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού οικονομικού έτους 2024».