1η Γενική δοκιμή μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων μέσω του Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0

28 Σεπτεμβρίου, 2023 13:55