Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης

2 Μαρτίου, 2022 16:06

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) και του άρθρου 32Α του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.4782/2021, για το έργο: «Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών», προϋπολογισμού 116.000,00€ (με Φ.Π.Α.).