Τμήμα ΚΕΠ

Τμήματα ΚΕΠ

ΚΕΠ Μοσχάτου

ΚΕΠ Ταύρου

Περιγραφή

Η διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρίζει σε ειδικό Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο.
 • Διαθέτει για διευκόλυνση των δημοτών έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).
 • Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά -και δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση- το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε δόκιμο τρόπο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
 • Διαβιβάζει άμεσα τους πλήρεις φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους Υπηρεσία, με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο.
 • Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία και πάλι στο Κ.Ε.Π. υποβολής της αρχικής αίτησης, από το οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται από το Κ.Ε.Π στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.
 • Ακολούθως φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση του πολίτη αναφορικά με την διεκπεραίωση του αιτήματός του, καθώς και για την επίδοση του τελικού διοικητικού εγγράφου στον ενδιαφερόμενο από το Παράρτημα υποβολής της αρχικής αίτησης.
 • Επιπλέον τα Κ.Ε.Π. παρέχουν και τις εξής υπηρεσίες:
 • Επικύρωση διοικητικών εγγράφων
 • Θεώρηση γνησίου υπογραφής
 • Διεκπεραιώνει κάθε διοικητική διαδικασία που περιγράφεται στις κοινές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, και του κατά την περίπτωση αρμοδίου Υπουργού που εκδίδονται κάθε φορά με τα αντίστοιχα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται
Παροχές