Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το έργο: «ΆΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΏΝ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΟΔΏΝ ΠΡΟΣ ΆΡΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΎΝΟΥ»

31 Δεκεμβρίου, 2021 16:08

Παρακαλείστε όπως καταθέσετε την προσφορά σας, για την εκτέλεση του έργου:
«Άμεση αποκατάσταση βλαβών δημοτικών οδών προς άρση του κινδύνου», προϋπ:
250.000,00€ (με Φ.Π.Α.), η ανάθεση του οποίου θα γίνει με διαδικασία διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ.γ και 32Α (όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.4782/2021) του ν.4412/2016.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2 περίπτωση (γ) του
ν.4412/2016 και τα αναφερόμενα στο άρθρο 32Α του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 2 του ν.4782/2021, σύμφωνα με το οποίο στην ανωτέρω περίπτωση γ΄ της παρ. 2
του άρθ. 32, εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής: της παρ 1 του άρθρου 22 παρ 1(περί
κανόνων επικοινωνίας), του άρθρου 36 (δηλ. η υποχρέωση χρήσης ΕΣΗΔΗΣ), της παρ 1 του
άρθρου 72 (περί εγγυήσεων), και των παρ. 1-4 του άρθρου 79 (δηλ. η προσκόμιση ΤΕΥΔ).

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί ενώπιον του οριζόμενου με την
παρούσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, γνωμοδοτικού
οργάνου

Το γνωμοδοτικό όργανο σύμφωνα με το άρθρο 32Α του ν.4412/2016, αποτελείται από
τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τ.Υ. & Δόμησης:
α) Νικολαϊδου Φωστήρα, Μηχανολόγο Μηχανικό (πρόεδρος),
β) Καραμάνου Αγγελική, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, και
γ) Πασχαλινό Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό,
με αναπληρωματικά μέλη:
α) Θεοδωρόπουλο Ηλία, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ (πρόεδρος),
β) Μαράτο Θεοφάνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, και
γ) Μπαχά Αντώνιο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν ενώπιον του γνωμοδοτικού οργάνου στα γραφεία της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, οδός Κοραή 36 και Αγ. Γερασίμου, όροφος 1ος , από
όπου οι προσκληθέντες μπορούν να δουν όλα τα σχετικά στοιχεία του έργου

Ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών:

Ημερομηνία: 20/01/2022 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν ενώπιον της ορισθείσας τριμελούς
Επιτροπής στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε παραπάνω.

Στον φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) ένας σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και
(β) ένας σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Τα δικαιολογητικά που θα περιέχονται στο φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής»
καθορίζονται ως κατωτέρω:

 1. Βεβαιώσεις ΜΕΕΠ, Α2 και άνω για έργα Οδοποιίας. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας
  πρέπει να υποβληθεί και το σχετικό Κοινοπρακτικό
 2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου νόμιμου εκπροσώπου
 3. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας.
 4. Πιστοποιητικά από το αρμόδιο πρωτοδικείο ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
  εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση.
 5. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών 3ης τάξης και άνω του ΜΕΕΠ αντί των
  ανωτέρω υπ΄αριθμ. 2, 3, και 4 δικαιολογητικών υποβάλλεται μαζί με τη βεβαίωση
  ΜΕΕΠ Ενημερότητα Πτυχίου σε ισχύ.

Στο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχεται το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που
έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία και επισυνάπτεται στην παρούσα.

Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι: επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα
τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου με έλεγχο ομαλότητας (άρθ.95 παρ.2α του
ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.4782/2021). Οι ορισμοί της ΕΣΥ του
έργου είναι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα
κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του
ν.4782/2021, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε ένα ενιαίο στάδιο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 32Α
του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν.4782/2021

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του
ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν.4782/2021.

Διάρκεια Σύμβασης:

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι είναι τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Χρηματοδότηση: Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ.

Μοσχάτο 31-12-2021

Ο Δήμαρχος

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Η παρούσα εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 341/30-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΦΙΩΚΡ-Ν7Ω) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, θα αναρτηθεί στο Διαύγεια και κοινοποιείται στους Αποδέκτες. Η
παρούσα επίσης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου με όλα τα σχετικά με το έργο τεύχη
και το απαιτούμενο έντυπο Προσφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΟΚΡΑΤ με δ.τ. «ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ»
  τηλ: 2102615755, Εmail: [email protected]
 2. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  τηλ: 2105622442, Email: [email protected]
 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
  τηλ: 2109953236, Email: [email protected]