Οικονομική Επιτροπή 27/09/2021

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Οικονομική Επιτροπή 27/09/2021
23 Σεπτεμβρίου, 2021 23:53

Καλείστε στην 31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 53950 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4054/Β΄/4-9-2021), στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 14:00 μ.μ. με τα εξής θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για α) την έγκριση παροχής υπηρεσίας, μέσω υλοποίησης Μοριακών τεστ (με ρινοφαρυγγικό δείγμα) για ανίχνευση του ιού Sarscov-2 που προκαλεί τη νόσο Covid-19,  με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19 και συνεπώς την ασφαλή λειτουργία του Δήμου, με την διαδικασία της προσφυγής  με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 32 παρ.2 περ. γ και 32Α του Ν.4412/16, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού σε χώρους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου β) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας γ) τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης και δ) την εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021 στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού μετά την συγκεκριμένη ανάθεση.
 2. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός  Αυγούστου έτους 2021.
 3. Λήψη απόφασης επικύρωσης των πρακτικών με αρ.:1 & 2  της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για  τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».
 4. Λήψη απόφασης επικύρωσης του  πρακτικού με αριθμό 2  της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ)».
 5. Λήψη απόφασης επικύρωσης των πρακτικών με αρ.:1, 2 & 3  της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό (άνω των ορίων) «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας».
 6. Λήψη απόφασης επικύρωσης του 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ ».
 7. Λήψη απόφασης αντικατάστασης προέδρου στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ». 
 8. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υπ΄αριθμ. πρωτ.:15970/25-9-2020 σύμβασης, προμήθειας φρέσκου γάλακτος.
 9. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ».
 11. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1ου & 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ». 
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου: << Ανάπλαση Πλατείας   Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου >>.
 13. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνομολόγησή του,  σύμφωνα με το με αριθμ. 69290/9.8.2021 έγγραφο του Τ.Π. και Δανείων και την υπ΄αριθμ.  πρωτ. 23791/9-7-2021 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών.