Οικονομική Επιτροπή 26/10/2021

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Οικονομική Επιτροπή 26/10/2021
22 Οκτωβρίου, 2021 13:33

Καλείστε στην 34η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ.643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 26 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώραέναρξης 09:30 με τα εξής θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της από 27/09/2021 Τεχνικής Περιγραφής  του Τμήματος Παιδείας για την προμήθεια βιβλιοθηκών.
  2. Λήψη απόφασης επικύρωσης του  υπ. αρ. 3 πρακτικού   της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».
  3. Λήψη απόφασης επικύρωσης του  πρακτικού με αριθμό 3  της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ)».
  4. Λήψη απόφασης για α) την έγκριση Προμήθειας ελαστικών αυτοκινήτων με την διαδικασία της προσφυγής  με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 32 παρ.2 περ. α’ γ΄  του Ν.4412/16, λόγω αντιμετώπισης κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα  β) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ελαστικών αυτοκινήτων και γ) την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης.
  5. Λήψη απόφασης για την ολική ή μερική διαγραφή, ή την μη διαγραφή των προσαυξήσεων από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου
  6. Λήψη απόφασης για την απόδοση του υπ’ αριθ. 1667/29-9-2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
  7. Υποβολή έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2021 για το Γ΄ τρίμηνο (1/1/2021 – 30/9/2021).
  8. Λήψη απόφασης που αφορά στην 5η τροποποίηση-αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
  9. Λήψη απόφασης για Α) Άσκηση εκ μέρους του Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά εφέσεων κατά 1) του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Ι……….Μ……… Ε…… (Ν.Π.Ι.Δ.) και 2) των υπ’ αριθ. 1863/2021, 1864/2021, 1865/2021, 1866/2021, 1867/2021 και 1868/2021 οριστικών αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (3ο Τμήμα) Β) Διορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για να ασκήσουν, παραστούν και υποστηρίξουν για λογαριασμό του Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου τις προαναφερόμενες εφέσεις ενώπιον του παραπάνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο που θα οριστούν ή σε κάθε νόμιμη μετά από αναβολή ή ματαίωση συζήτηση αυτών.
  10. α) Η με αριθ. πρωτ. 15766/1-10-2021 αίτηση των εμμίσθων δικηγόρων–νομικών συμβούλων του Δήμου Η….. Μ…., Α…….. Τ…., Ε…. Π…. και της πρώην δικηγόρου–νομικής συμβούλου του Δήμου Β…. Κ….–Π…., με την οποία αιτούνται τη συμβιβαστική επίλυση με αμοιβαίες υποχωρήσεις των δικαστικών διαφορών που έχουν προκύψει μεταξύ των παραπάνω εναγόντων Δικηγόρων του Δήμου και του εναγομένου Δήμου Μοσχάτου– Ταύρου για την προσαύξηση της πάγιας αντιμισθίας τους με τα επιδόματα που προβλέπονται για τους δικηγόρους των ΟΤΑ  στη διάταξη του άρθρο 21 παρ. 3 του ν. 3274/2004  και β) Ανάθεση  κατ’ εξαίρεση σε δικηγόρο εκτός της νομικής υπηρεσίας της απαιτούμενης γνωμοδότησης,  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ι΄  του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87),   προκειμένου η Οικονομική επιτροπή να λάβει νόμιμη απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή  μη  της παραπάνω αίτησης .