Οικονομική Επιτροπή 25/11/2022

21 Νοεμβρίου, 2022 14:50

Καλείστε στην 38η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα και με το άρθρο 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/9-7-22),στις 25 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή  με ώραέναρξης  09:30π.μ., με τα εξής θέματα:

  1. Λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας, σχετικά με  την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού    Τέλους    Καθαριότητας και Φωτισμού οικονομικού έτους 2023.
  2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) οικονομικού έτους 2023.
  3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) οικονομικού έτους 2023.
  4. Ψήφιση κανονισμού επιβολής τελών χρήσεως πεζοδρομίων πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, οικονομικού έτους  2023.
  5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των τελών διαφήμισης οικονομικού έτους 2023.
  6. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 38/2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, που αφορά στην «Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ  «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»  ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ κατόπιν του υπ΄αριθμ 3260/11-11-2022 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».
  7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 15/11/2022 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου», προϋπολογισμού 240.000,00€ με Φ.Π.Α.
  8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο  με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής».
  9. Λήψη απόφασης επικύρωσης των πρακτικών με αρ.: 1 & 2  της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΕΣ 3η ,4η,5η & 6η».
  10. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης και την έγκριση των επιχορηγήσεων σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία για τις μετακινήσεις τους λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων.