Οικονομική Επιτροπή (23/12/2021)

23 Δεκεμβρίου, 2021 11:50

Καλείστε στην 44η  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ.643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 23 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη με ώραέναρξης 11:45π.μ. & ώραλήξης  13:30μ.μ με το εξής θέμα:

1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αρ. πρωτ.:18473/15-11-2021 σύμβασης  με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».