Οικονομική Επιτροπή (15/12/2021)

10 Δεκεμβρίου, 2021 16:04

Καλείστε στην 42η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ.643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 15 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη με ώραέναρξης 10:00π.μ. με τα εξής θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την απόδοση του υπ’ αριθ. 1746/19-10-2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
  2. Λήψη απόφασης για την απόδοση του υπ’ αριθ. 1747/19-10-2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
  3. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ.:15922/5-10-2021 χρονικής παράτασης σύμβασης, προμήθειας τριών δίκυκλων οχημάτων.
  4. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της  υπ’ αρ. 121/2020 μελέτης της Δ/νσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας β) την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016).
  5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο.Τ.16».
  6. Λήψη απόφασης για: Α. Την συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ για τα έτη 2021-22» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του φορέα ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Β. Την έγκριση της υποβολής Πρότασης του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με τίτλο: «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου», στο Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ για τα έτη 2021-22» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του φορέα ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Γ. Την έγκριση της έκθεσης – τεκμηρίωσης σκοπιμότητας του εν λόγω έργου. Δ. Την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου, της τυχόν οικονομικής διαφοράς μεταξύ της Σύμβασης και του ποσού χρηματοδότησης που δικαιούται ο Δήμος, σύμφωνα με την Πρόσκληση. Ε. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων και υπεύθυνων Δηλώσεων που απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης.