Οικονομική Επιτροπή 14/10/2021

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Οικονομική Επιτροπή 14/10/2021
10 Σεπτεμβρίου, 2021 14:26

Καλείστε στην 30η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 53950 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4054/Β΄/4-9-2021), στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 09:30 π.μ. με τα εξής θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για: α) άσκηση εκ μέρους του Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά έφεσης κατά 1) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Χ.Φ. Α.Ε.» και 2) της υπ’ αριθ. 1174/2021 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (8ο Τμήμα) και β) διορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για να ασκήσουν, παραστούν και υποστηρίξουν για λογαριασμό του Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου την προαναφερόμενη έφεση ενώπιον του παραπάνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο που θα οριστεί ή σε κάθε νόμιμη μετά από αναβολή ή ματαίωση συζήτηση αυτής.
 2. Λήψη απόφασης επικύρωσης των πρακτικών 1 & 2  της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό (άνω των ορίων) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ».
 3. Λήψη απόφασης επικύρωσης των πρακτικών 1 , 2 & 3  της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ  ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΠ.ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ».
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση  της από 27/7/2021 Τεχνικής Περιγραφής  της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   για την υπηρεσία αναβάθμισης & συντήρησης λογισμικού μισθοδοσίας (mail).
 5. Λήψη απόφασης επικύρωσης του  πρακτικού με αριθμό 1  της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ».
 6. Λήψη απόφασης επικύρωσης του πρακτικού 4 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό (άνω  των ορίων) «Προμήθεια Τροφίμων για τον Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ.». 
 7. Λήψη απόφασης για την απόδοση του υπ’ αριθ. 1098/17-6-2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 8. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιουνίου έτους 2021.
 9. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιουλίου έτους 2021.
 10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των αναφερομένων στην παρ.1 του άρθρου 61 του Ν. 3979/11 με τίτλο ¨Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού και ταφής και ανακομιδής νεκρών¨.
 11. Λήψη απόφασης που αφορά στην 4η τροποποίηση-αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.