Οικονομική Επιτροπή 11/10/2021

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Οικονομική Επιτροπή 11/10/2021
8 Οκτωβρίου, 2021 12:26

Καλείστε στην 33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ.643/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 11 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα με ώραέναρξης 09:15 π.μ. με τα εξής θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ.: 17275/19-10-2020 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης –απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου.
 2. Λήψη απόφασης επικύρωσης του πρακτικού  με αριθμό 3 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό (άνω των ορίων) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ».
 3. Λήψη απόφασης επικύρωσης του πρακτικού με αρ.: 1 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) «ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς –ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. και ανεπεξέργαστων αστικών ογκωδών αποβλήτων».
 4. Λήψη απόφασης επικύρωσης του από 1/10/2021 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ».
 5. Λήψη απόφασης επικύρωσης του 4ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου ΣΠ.ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ ».
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της από 28/09/2021 Τεχνικής Περιγραφής της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.
 7. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της  υπ’ αρ. 107/2021 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για την προμήθεια γάλακτος για τους  εργαζόμενους του δήμου , β) την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016).
 8. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και την έκδοση καρτών καυσαερίων.
 9. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά δαπάνες έκδοσης βεβαιώσεων ταχογράφων για οχήματα του Δήμου.
 10. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη αποδοχής δωρεάς σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 16055/7-10-2021 επιστολή.
 11. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς ή μη αποδοχής σύμφωνα με το 15630/30-9-2021 αιτήματος.