Οικονομική Επιτροπή 10/09/2021

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Οικονομική Επιτροπή 10/09/2021
10 Σεπτεμβρίου, 2021 14:14

Καλείστε στην 29η  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα  δια περιφοράς           μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4054/Β΄/4-9-2021), στις  10 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα  Παρασκευή  με ώρα έναρξης  14:00μ.μ  και ώρα λήξης  21:00μ.μ με το εξής θέμα:

1. Παράταση συμβάσεων από τη λήξη τους (13/09/2021) με καταληκτική ημερομηνία 30/09/2021 λόγω  αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.