Οικονομική Επιτροπή 06/12/2021

2 Δεκεμβρίου, 2021 18:44

Καλείστε στην 40η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ.643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 6 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 9:00π.μ.με τα εξής θέματα:

1.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 45/2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, που αφορά στην «Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ  «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»  ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ κατόπιν του υπ΄αριθμ 2084/23-11-2021 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».

2.Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου που αφορά στην «Κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022».

3. Λήψη απόφασης  που αφορά στην 6η τροποποίηση – αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2021.

4.Κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

5.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του  Δήμου  οικονομικού έτους 2022.

6.Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου του συνολικού «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» οικονομικού έτους 2022 (Δήμου και Νομικών Προσώπων).

7.Λήψη απόφασης επικύρωσης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της Προμήθειας «ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

8.Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.