Οικονομική Επιτροπή (06/03/2023)

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Οικονομική Επιτροπή (06/03/2023)
2 Μαρτίου, 2023 12:34

Καλείστε στην 4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα και με το άρθρο 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/9-7-22), στις 6 Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 9:30 π.μ., με τα εξής θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα <<Αντώνης Τρίτσης>> και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνομολόγησή του, σύμφωνα με το με αριθμό (0)7425_23 / 18-1-2023 έγγραφο του Τ.Π. και Δανείων και την με αριθμό πρωτ. 4/9-1-23 τροποποίηση της απόφασης ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών με αύξηση ποσού χρηματοδότησης κατά 4.899.509,97 ευρώ.
  2. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ενδοδικαστικού συμβιβασμού κατ΄ άρθρο 126B’ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας με την ………. ……… του ……., που διατηρεί ατομική επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «……….», σχετικά με την από 14-10-2021 με αριθ. καταθ. ΑΓ 326/2021 αγωγή της κατά του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
  3. Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, κατόπιν της από 8.2.2023 με αριθ. πρωτ. εισερχομένων στον Δήμο 2677/8.2.2023 σχετικής αίτησης.
  4. Λήψη απόφασης για την κατ΄ εξαίρεση ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της διεκπεραίωσης τρεχουσών δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.
  5. Λήψη απόφασης που αφορά στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή.
  6. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης και την προμήθεια εντύπων.