Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 20/10/2021

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 20/10/2021
15 Οκτωβρίου, 2021 13:58

Καλείστε στην 24η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα (δια ζώσης  και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Κωνσταντινουπόλεως & Σολωμού), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 643/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 20 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 19:00, με τα κάτωθι θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του ΔΣ σχετικά με τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2020.
  2. Επανεξέταση  της υπ΄αριθμ. 152/22-04-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη βούληση του Δήμου για απευθείας αγορά ακινήτου.
  3. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση αναπηρικού περιπτέρου του Θ.Π Τ.Ι., ευρισκομένου στην Κοινότητα Ταύρου, του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, στην προτεινόμενη θέση Χρ. Σμύρνης και Θηβών, στη Δημοτική Κοινότητα Ταύρου, του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, σύμφωνα και με την υπ΄ αριθμ. 11/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  4. Λήψη απόφασης για ειδική διαγράμμιση και σηματοδότηση τμήματος του δρόμου για στάση χωρίς στάθμευση των οχημάτων επί της οδού Χρ. Σμύρνης 12-14, στη Κ. Μοσχάτου, σύμφωνα και με την υπ΄   αριθμ. 20/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου».
  6. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου :   «Επείγουσες Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών σε Σχολικά Κτίρια» , Προϋπολογισμού 170.000,00€.
  7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 16062/7-10-2021 αίτησης του χαμόγελου του παιδιού.
  8. Λήψη απόφασης για την απόδοση εσόδων μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων μηνών ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2021 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  9. Λήψη απόφασης σχετικά με: α) τη χορήγηση δικαιώματος υπογραφής των πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου με τις τράπεζες EUROBANK A.E. και ALPHA BANK και β) τον ορισμό ειδικών εκπροσώπων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου έναντι των τραπεζών EUROBANK A.E. και ALPHA BANK.
  10. Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου μας στο Διατραπεζικό Ηλεκτρονικό Σύστημα εξόφλησης υποχρεώσεων  DIASCREDITTRANSFER –DCT, την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών πληρωμών (διατραπεζικών εισπράξεων) με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και την παρακολούθηση του συστήματος.