Δημοτικό Συμβούλιο 22/09/2021

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Δημοτικό Συμβούλιο 22/09/2021
17 Σεπτεμβρίου, 2021 15:19

Καλείστε στην 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα δια ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Κωνσταντινουπόλεως & Σολωμού) για όσους διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης εξαμήνου και δια τηλεδιάσκεψης για τους λοιπούς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και το υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 19:00, με τα κάτωθι θέματα:

  1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 219/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2021 για το Β΄ τρίμηνο.
  2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 238/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην 4η τροποποίηση –αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
  3. Λήψη απόφασης επι αιτημάτων σχετικών με τις άδειες χώρου στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 12/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  4. Λήψη απόφασης επί των αιτημάτων και των αναγκών για την ολική αφαίρεση ή όχι δέντρων σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 10182/28-6-2021 εισήγηση της Δ/νσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας και την υπ΄αριθμ. 13/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου σύμφωνα και με το υπ΄αριθμ. 14272/8-9-2021 αίτημα της Πνευματικής Εστίας Μοσχάτου.
  6. Λήψη  απόφασης προς συμπλήρωση της με αριθ. 30/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  για την έγκριση της  αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου με διενέργεια δημοπρασίας για την κάλυψη  αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης σε σχέση με την προσωρινή αποθήκευση μη επικίνδυνων στερεών ογκωδών αποβλήτων , πράσινων αποβλήτων από κηποτεχνικές εργασίες, Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικά μπουκάλια, άλλα πλαστικά, μέταλλα, τετραπάκ) για τα οποία προκύπτει ανάγκη προσωρινής αποθήκευσης.
  7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. 10/2021 μελέτης «Διαμόρφωση ισογείου χώρου και Α΄ ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμοθέου Ευγενικού της Δ.Κ Ταύρου σε ΚΑΠΗ».
  8. Λήψη απόφασης για την 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.