Δημοτικό Συμβούλιο 17/09/2021

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Δημοτικό Συμβούλιο 17/09/2021
17 Σεπτεμβρίου, 2021 12:19

Καλείστε στην 21η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) , σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020, 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020, 34/8-3-2021 & 49/28-6-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή  με ώρα έναρξης 10:00π.μ. & ώρα λήξης 12:00μ.μ με το κάτωθι θέμα:

  1. Λήψη απόφασης που αφορά στην επιχορήγηση σχολικών Επιτροπών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολικών τους μονάδων Γ΄ 2021 σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 9/2021 απόφαση ΔΕΠ.