Δημοτικό Συμβούλιο (08/02/2023)

3 Φεβρουαρίου, 2023 13:25

Καλείστε στην 3η τακτική μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως), που θα λάβει χώρα δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/22(ΦΕΚ 136/9-7-2022) στις 8 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 19:30 μ.μ, με το εξής θέμα:

 1. Επικύρωση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου:
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021: 21η, 22η,23η, 24η, 25η, 26η, 27η, 28η, 29η, 30η , 31η , 32η ,33η ,34η ,35η
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2022: 1η ,2η ,3η ,4η ,5η ,6η ,7η ,8η ,9η ,10η ,11η, 12η ,13η ,14η ,15η , 16η , 17η ,18η ,19η.
 2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας δημάρχων & εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων.
 3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των εξόδων παράστασης Προέδρων και Αντιπροέδρων ΝΠΔΔ του Δήμου οικονομικού έτους 2023.
 4. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση από το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, για το οικονομικό έτος 2023.
 5. Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό ως δεκτικών κωδικών εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ορισμένων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου.
 6. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου-εξόδου (υποβιβασμού πεζοδρομίου) επί της οδού Κονδύλη 4 στην Κ. Μοσχάτου σύμφωνα και με την υπ. αριθμ. 2/2023 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.
 8. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 146/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση λόγω παραίτησης λαϊκού – τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.
 9. Λήψη απόφασης επικύρωσης του υπ. αριθμ. 1 πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας φρέσκου γάλακτος.
 10. Λήψη απόφασης σχετικά με τη με αρ. πρωτ. 11182/16.6.22 επιστολή – αίτηση του Κ……. Γ…… προς τον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών Θεοδώρας Αλεξίου του Γεωργίου, στην οποία ανατέθηκε κατ΄εξαίρεση με τη με αρ. 295/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί νομικών θεμάτων κατά τη σύνταξη και τον νομικό έλεγχο του περιεχομένου των τευχών δημοπράτησης για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου».
 12. Λήψη απόφασης για την ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου.
 13. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και πόλεων αποδεκτών της από 19-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εξουσιοδότηση για την υπογραφή του.