Α’ Δημοτικό Συμβούλιο (14/12/2021)

10 Δεκεμβρίου, 2021 16:04

Καλείστε στην 33η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα (δια ζώσης  και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Κωνσταντινουπόλεως & Σολωμού), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 643/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 14 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 18:00, με τα κάτωθι θέματα:

 1. Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2022.
 2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 322/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής , που αφορά στην 6η Αναμόρφωση -Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Κ.Ε.Π».
 4. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ 233/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου των ήδη χορηγηθέντων χώρων στάθμευσης καθώς και τον έλεγχο των νέων αιτημάτων για χώρο στάθμευσης.
 5. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ 260/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην συγκρότηση Επιτροπής Προσβασιμότητας-Δικαιωμάτων των Πεζών-Οδικής Ασφάλειας.
 6. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών τους μονάδων Δ΄ 2021 σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 16/2021 απόφαση της ΔΕΠ.
 7. Λήψη απόφασης για την συμπληρωματική επιχορήγηση σχολικών Επιτροπών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών τους μονάδων έτους 2021 σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 17/2021 απόφαση της ΔΕΠ.
 8. Λήψη απόφασης που αφορά στις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 18/2021 απόφαση της ΔΕΠ.
 9. Λήψη απόφασης για την ίδρυση 7ου Νηπιαγωγείου στο Μοσχάτο σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 19/2021 απόφαση της ΔΕΠ.
 10. Λήψη απόφασης για: Tην έγκριση της υπ’ αριθμ. 08/2021 μελέτης του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου» προϋπολογισμού 240.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
 11. Λήψη απόφασης για την απόδοση εσόδων μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων μηνός Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2021 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 19996/6.12.2021 αίτημα
 13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 20443/10.12.2021 αίτημα.
 14. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου του Κέντρου Ξένων Γλωσσών.
 15. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις