ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

31 Δεκεμβρίου, 2020 12:51

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΡΘΡ. 32 ΠΑΡ.2γ’ ν.4412/2016) ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ «ΣΦΑΓΕΙΩΝ» ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ»