Έξι θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Home > Επικαιρότητα > Έξι θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
5 Μαρτίου, 2024 13:46

Έξι θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Την Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024 ξεκινάει η προκήρυξη 1Κ/2024 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία.

Στη συγκεκριμένη προκήρυξη ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου έχει ζητήσει έξι (6) θέσεις για την κάλυψη των θέσεων της Δημοτικής Αστυνομίας του. Από αυτές οι δύο θέσεις αφορούν υποψήφιους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και οι τέσσερις αφορούν υποψήφιους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους  – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (άρθρο 1, ν.δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι συγκεκριμένες θέσεις ζητούν στα πρόσθετα απαραίτητα προσόντα τα εξής: Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Απαιτείται, επίσης, καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας και κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π..

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.