Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων

4 Απριλίου, 2022 13:56

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων»