Προμήθεια για τη βελτίωση και την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Γηπέδου Χ. Παυλίδης

24 Ιουλίου, 2020 13:10

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω
των ορίων) «Προμήθεια για τη βελτίωση και την
συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Γηπέδου Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ»

Επισυναπτόμενα Έγγραφα