Προμήθεια Αναρροφητικών σκουπών για τον καθαρισμό οδών & πλατειών, χειροκίνητης πλοήγησης

Home > Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις > Προμήθεια Αναρροφητικών σκουπών για τον καθαρισμό οδών & πλατειών, χειροκίνητης πλοήγησης
8 Ιουλίου, 2020 9:49

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια αναρροφητικών σκουπών για τον καθαρισμό οδών & πλατειών, χειροκίνητης πλοήγησης (CPV: 34921100-0) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 58.064,52€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (13.935,48€) ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 72.000,00€.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 28/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών.


Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 1.161,29€.


Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ. αριθ.11085/8-07-2020 διακήρυξη διαγωνισμού. Το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση : www.dimosmoschatou-tavrou.gr.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Κατσαντώνη Ε.,Αικ.Μπούτα τηλ.: 213-2019637/632).

Έγγραφα:

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Μελέτη