Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

26 Μαρτίου, 2021 14:53

Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και μεταφορά τους σε συγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχήματος τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)