Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια ελαστικών

Home > Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις > Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια ελαστικών
21 Ιουλίου, 2020 15:29

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), υπολογιζόμενη στην συνολική τιμή του προϋπολογισμού και όχι ανά είδος ή κωδικό για την προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων (CPV: 34350000-5) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 184.997,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (44.399,28€) ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 229.396,28€.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 22η μηνός Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 1.849,97€.


Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Κατσαντώνη Ε., τηλ.: 213-2019637/632)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ


ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Δείτε την διακήρυξη εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.:ΕΛ.ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΤΗΛ.:2132019637-632
ΦΑΞ:2109416154
Email:[email protected]

ΑΔΑ: 6Λ3ΔΩΚΡ-ΡΕΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Μοσχάτο,21/7/2020
Αριθ. Πρωτ.: 11969