Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου

Home > Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις > Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου
29 Νοεμβρίου, 2023 14:21

Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α.α. 204649) για τη συμμετοχή στη διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου», εκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.