Εκμίσθωση Κυλικείου Δημοτικού Σταδίου Μοσχάτου

Home > Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις > Εκμίσθωση Κυλικείου Δημοτικού Σταδίου Μοσχάτου
10 Ιουλίου, 2020 9:04

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία από το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου η εκμίσθωση ενός κυλικείου επιφανείας 13,80 τ.μ. που αποτελείται από μία ενιαία αίθουσα που βρίσκεται μέσα στο Κλειστό Γυμναστήριο Μοσχάτου,επί της οδού Μιαούλη,με πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (οδός Σολωμού) την 20η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ημέρα Δευτέρα  και από ώρας 10.30 μέχρι 12.30 ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.   

Στη   δημοπρασία    γίνονται   δεκτοί   φυσικά   ή   νομικά   πρόσωπα    και κοινοπραξίες,  εφόσον, μεταξύ  των άλλων,  αποδέχονται  ανεπιφύλακτα    τους όρους της διακήρυξης, δεν έχουν καμία  ληξιπρόθεσμη  οφειλή προς  το  Δήμο  Μοσχάτου-Ταύρου,   προσκομίσουν  υπέρ  του  Δήμου  Μοσχάτου-Ταύρου ως  εγγύηση  για  τη συμμετοχή  τους  στη  δημοπρασία  εγγυητική επιστολή  αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακατάθεσης ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων (2.304,00) ευρώ και παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (οδός Κοραή 36–τηλ.: 213-2019625) των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- -ΤΑΥΡΟΥ

                              ΑΝΔΡΕΑΣ    Γ.    ΕΥΘΥΜΙΟΥ