Δημόσια διαβούλευση του τεύχους της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Υλοποίηση Δράσεων του marketplace για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου»

Home > Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις > Δημόσια διαβούλευση του τεύχους της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Υλοποίηση Δράσεων του marketplace για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου»
29 Δεκεμβρίου, 2022 12:06

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Υλοποίηση Δράσεων του marketplace για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου», της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου», συνολικού προϋπολογισμού 1.078.731,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός». Το τεύχος της διακήρυξης δύναται να τροποποιηθεί κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του τεύχους της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς διαβούλευση.Μετά το πέρας της προθεσμίας για την διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτηθούν οι υποβληθείσες παρατηρήσεις. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων» και στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.dimosmoschatou-tavrou.gr). Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Διαβούλευσης.

Αρχείο