Προμήθεια Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων

Home > Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις > Προμήθεια Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων
14 Ιουλίου, 2020 9:20

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή = μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (σε ακέραιες μονάδες) επί του επίσημου τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή του οχήματος ή του επίσημου αντιπροσώπου του στη χώρα μας) για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (CPV: 34300000-0) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 112.903,23€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (27.096,77€) ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00€.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10η μηνός Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 2.258,06€ για το σύνολο των ομάδων, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α. για κάθε ομάδα / ομάδες για τις οποίες θα συμμετέχει.


Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.


Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Κοκμωτού Μ., τηλ.: 213-2019637/632).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ


ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Έγγραφα:

Περίληψη Διακήρυξης Προμήθειας Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων», Προϋπολογισμού 140.000,00€