Άμεση αποκατάσταση βλαβών δημοτικών οδών προς άρση του κινδύνου

3 Ιανουαρίου, 2022 12:46

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) και του άρθρου 32Α του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.4782/2021, για το έργο: «Άμεση αποκατάσταση βλαβών δημοτικών οδών προς άρση του κινδύνου», προϋπολογισμού 250.000,00€ (με Φ.Π.Α.)