ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

10 Οκτωβρίου, 2022 13:15

Έγγραφα ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 322.580,65€ και προϋπολογισμού 400.000,00€

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 192867