Β’ Δημοτικό Συμβούλιο (14/12/2021)

10 Δεκεμβρίου, 2021 16:04

Καλείστε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως) και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, λόγω της πανδημίας covid 19, σύμφωνα το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 14 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 με θέματα:

  1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου οικονομικού έτους 2022.
  2. Ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας του Συνολικού Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου οικονομικού έτους 2022, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.