Οικονομική Επιτροπή 07/09/2020

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Οικονομική Επιτροπή 07/09/2020
3 Σεπτεμβρίου, 2020 13:58

Καλείστε στην 31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/A/ 11.3.2020) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 40/2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 12:00, με τα εξής θέματα:

 1. Έγκριση της άσκησης εκ μέρους του Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προσφυγής  κατά του Ελληνικού Δημοσίου ,όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. Υπουργό Εσωτερικών  για την ακύρωση :  α) της με αριθ. 3/17-7-2020 απόφασης (πρακτικού 3ου/17-7-2020 – θέμα 4ο) της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Δυτικού και Νότιου Τομέα Αθηνών και β) της με  αριθ. πρωτ. 76109/20236/12-9-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και 2) Έγκριση του διορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων για να ασκήσουν και υποστηρίξουν με παράστασή τους για λογαριασμό του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου την προσφυγή αυτή ενώπιον του παραπάνω δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο που θα οριστεί.
 2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 28/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου» που αφορά στην 3η τροποποίηση-αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
 3. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιουνίου έτους 2020.
 4. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιουλίου έτους 2020.
 5. Λήψη απόφασης για την απόδοση του υπ’ αριθ. 837/10-06-2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 6. Λήψη απόφασης για την απόδοση του υπ’ αριθ. 906/25-06-2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 7. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, που αφορά δαπάνες έκδοσης βεβαιώσεων ηλεκτρονικών ταχογράφων για όχημα του Δήμου.
 8. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλέτη από τον βεβαιωτικό κατάλογο 16/21-2-2019.
 9. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 10. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 11. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 12. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος  υπό το συντονισμό της Κ.Ε.Δ.Ε.»
 13. Επικύρωση του 6ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ».