Δημοτικό Συμβούλιο (24/1/2022)

24 Ιανουαρίου, 2022 16:02

Καλείστε στην 2η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, στις 24 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 15:00 και ώρα λήξης 21:00, με το εξής θέμα:

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας δημάρχων και εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων.