Δημοτικό Συμβούλιο 03/09/2021

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Δημοτικό Συμβούλιο 03/09/2021
2 Σεπτεμβρίου, 2021 14:27

Καλείστε στην 19η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020, 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020, 34/8-3-2021 & 49/28-6-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 3 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, με θέμα:

Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη.

Η συνεδρίαση συγκαλείται ως κατεπείγουσα λόγω του θανάτου του Μίκη Θεοδωράκη, σύμφωνα με το άρθρο  67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.