ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Home > Ανακοινώσεις > ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
14 Ιουνίου, 2023 15:03

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Στα πλαίσια ενημέρωσης των  ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθμ. 31932/10-4-2023 (Β΄2572/20-4-2023), υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός των λεπτομερειών για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού των ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλων και γατών στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με το Ν. 4830/2021 (Α΄169), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» και ΑΔΑ: 9ΕΩΧ46ΜΤΛ6-Κ50.

Σύμφωνα με τα:

  • Άρθρο  1: ΣΚΟΠΟΣ  Σκοπός της ανωτέρω υπουργικής απόφασης είναι ο καθορισμός της διαδικασίας και των λεπτομερειών για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του ζώου Συντροφιάς στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (εφεξής «ΕΦΑΓΥΖΣ») του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) από ιδιοκτήτη σκύλου ή γάτας που δεν επιθυμεί να στειρώσει το ζώο, καθώς και ο καθορισμός κάθε άλλου σχετικού θέματος.
  • Άρθρο 2: ΥΠΟΧΡΕΟΙ – ΑΡΜΟΔΙΟΙ: «Ο ιδιοκτήτης σκύλου ή γάτας που δεν επιθυμεί να στειρώσει το ζώο του, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 9 του Ν. 4830/2021, υποχρεούται να αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού (DNA) του ζώου του στο ΕΦΑΓΥΖΣ. ……….. Το ΕΦΑΓΥΖΣ μπορεί να συνεργάζεται με πιστοποιημένα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την επίτευξη των σκοπών του»
  •  Άρθρο 3: ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: «Αφού ολοκληρωθεί η ενέργεια της παρ. 2 του άρθρου 5, η διαδικασία συλλογής και αποστολής δείγματος γενετικού υλικού από τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2………………, Μεταβατικά, έως την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ, ενημερώνεται από τον κτηνίατρο η υπάρχουσα «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση» της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου και συμπληρώνεται το πεδίο «δείγμα γενετικού υλικού».
  • Άρθρο 4: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΓΥΖΣ – ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:  Η διαδικασία λήψης, καταχώρισης και διατήρησης του γενετικού υλικού από το ΕΦΑΓΥΖΣ,……………….., Λεπτομέρειες ως προς τις ειδικές περιπτώσεις παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας»
  • Άρθρο 5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: «Για τη λήψη, καταχώριση και διατήρηση του γενετικού υλικού για τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη καταβάλλεται εφάπαξ από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς, σκύλου ή γάτας, μέσω του ιστοτόπου της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr), ηλεκτρονικό παράβολο για κάθε ζώο συντροφιάς σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.4830/2021…………..Για τη λήψη και την αποστολή του γενετικού υλικού, ο ιδιοκτήτης του ζώου είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον κτηνίατρο τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4830/2021»
  • Άρθρο 6: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: «Η διαδικασία για την ταυτοποίηση γεννητόρων μη σημασμένων ζώων συντροφιάς που αιτούνται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και οι δικαστικές αρχές καθώς και οι τυχόν επιβαλλόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις στον ιδιοκτήτη γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4830/2021. Η διαδικασία λήψης και αποστολής γενετικού υλικού στο ΕΦΑΓΥΖΣ υλοποιείται δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, ή των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή σε συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ τους σύμβασης, χωρίς να απαιτείται η καταβολή του παραβόλου της παρούσας».
  • Άρθρο 7: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ: «Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης γάτας ή σκύλου δεν στειρώσει το ζώο συντροφιάς του ή δεν αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού (DNA) στο ΕΦΑΓΥΖΣ, επιβάλλεται το πρόστιμο της αντίστοιχης παράβασης του άρθρου 35 του Ν.4830/2021 σύμφωνα με την παρ. 1(α) του άρθρου 9 του Ν.4830/2021. Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς (γάτας ή σκύλου) ή για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (DNA) και η επιβολή των προστίμων της παράβασης εκκινεί σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 46 του Ν.4830/2021».

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΑΛΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ