Οικονομική Επιτροπή 10/08/2020

7 Αυγούστου, 2020 17:23

Καλείστε στην 29η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/A/ 11.3.2020) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 40/2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 10 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 15:00, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης για: α) την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ»¬ προϋπολογισμού 198.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) β) την κατάρτιση των όρων διακήρυξης– πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του ως άνω έργου με έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2020 σχετικής μελέτης και γ) τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (τριμελούς οργάνου) σύμφωνα με το άρθρο 32Α του ν. 4412/16.

2. Λήψη απόφασης επικύρωσης του πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ».

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της από 30/06/2020 Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης για την υπηρεσία συντήρησης εφαρμογών λογισμικού τεχνικής υπηρεσίας.

4. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την υλοποίηση την εκδήλωση του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη.

5. Λήψη απόφασης για την κατάθεση μηνυτήριας Αναφοράς κατά παντός υπαιτίου προσώπου, που συνίσταται σε παράνομη κοπή και βανδαλισμό δένδρου, επί της οδού Χρ. Σμύρνης 2 στο Μοσχάτο Αττικής και ανήκει στη δημοτική περιουσία του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου. (Παράβαση των άρθρων 382 Π.Κ, 17 και 40&2 του ν. 1337/1983, σε συνδυασμό προς το άρθρο 458 του Π.Κ).