Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

6 Μαρτίου, 2024 12:51

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2024
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, που εδρεύει στο Μοσχάτο της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Αιτήσεις από 6/3 έως 15/3 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (Κοραή 36, Μοσχάτο)

Επισυναπτόμενα Έγγραφα: